Segueix-nos a LinkedIn per estar al dia de les notícies del sector Jurídic-Laboral
Bloc

Bloc

Pròrroga tarifa plana.

El Govern acorda prorrogar la tarifa plana en la contractació indefinida fins a 31 de Març de 2.015.

El Consell de Ministres, a proposta de la ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, ha aprovat aquest divendres un Reial Decret Llei pel qual es prorroga la vigència de la tarifa plana de 100 euros per a la contractació indefinida de nous treballadors fins al 31 març 2015

El Govern va aprovar el passat mes de febrer aquesta reducció per incentivar la contractació estable dins del Reial Decret Llei de mesures urgents per al foment de l'ocupació i la contractació indefinida, i va començar a aplicar-se el 25 de febrer. Segons fonts de l'executiu des de la seva posada en marxa, la mesura ha incentivat la contractació de 177.731 treballadors, fet que suposa que un de cada quatre contractes indefinits subscrits en aquest període s'ha acollit a aquesta modalitat. Per aquest motiu el Govern ha considerat necessari ampliar la seva vigència durant tres mesos.

La mesura permet que les empreses o autònoms que vulguin contractar un nou treballador de forma indefinida només cotitzin a la Seguretat Social per contingències comunes 100 euros al mes, durant els primers 24 mesos. Les empreses de menys de 10 treballadors, poden beneficiar-se, un cop transcorreguts els primers 24 mesos, de 12 mesos addicionals d'una reducció del 50% de la quota per aquestes contingències. Exemple: La contractació indefinida a temps complet d'un treballador amb un salari de 30.000 € bruts / anuals, suposa un estalvi de 5.880 € anuals de cotització.

A manera de recordatori indicar que les Empreses que pretenguin beneficiar-se de les referides reduccions han de complir els requisits següents:

- Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social.

- No haver extingit contractes per acomiadament disciplinari o objectiu declarats judicialment improcedents, o haver realitzat acomiadaments col·lectius en els 6 mesos anteriors a la celebració del contracte.

- Que la celebració d'aquests contractes indefinits suposen un increment tant del nivell d'ocupació indefinida com del nivell d'ocupació total de l'empresa.

- Mantenir durant 36 mesos des de la celebració del contracte el nivell d'ocupació assolit amb la contractació. En cas d'incompliment quedarà sense efecte la reducció i s'haurà de procedir al reintegrament de la diferència entre el que s'aporta i el que hagués procedit aportar de no aplicar-se la reducció.

No és possible aplicar-la en la contractació de treballadors que haguessin estat contractats en altres empreses del grup i els contractes s'haguessin extingit per causes objectives o disciplinàries declarades judicialment improcedents, o per acomiadament col·lectiu en els 6 mesos anteriors a la celebració del contracte que dóna dret a la reducció, ni tampoc en la contractació de treballadors que en els sis mesos anteriors a la data del contracte hagin prestat serveis en la mateixa empresa mitjançant contracte indefinit.

POSTS RELACIONATS

Imagen de seguimiento