Segueix-nos a LinkedIn per estar al dia de les notícies del sector Jurídic-Laboral
Bloc

Bloc

Adquirir una empresa en concurs no t'obliga a pagar els seus deutes amb la Seguretat Social

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha determinat, en la seva recent acte de 28 de gener de 2015 (assumpte C-688/13), que la venda d'unitat productiva en concurs de creditors pot permetre la no assumpció dels deutes salarials i davant de la Seguretat Social, si així s'acorda pel jutge del concurs. L'esmentada resolució atén una qüestió plantejada pel Jutjat del Mercantil nº 3 de Barcelona sobre si és ajustat a la normativa europea la previsió continguda en la Llei Concursal de permetre que el jutge del concurs acordi la no subrogació en les obligacions laborals i els crèdits de la seguretat social d'aquells treballadors que es traspassin amb la venda de la unitat productiva.

En aquest sentit, l'article 149 de la Llei Concursal estableix que existeix successió d'empresa, a efectes laborals i de seguretat social en la venda d'unitats productives en el concurs. No obstant això, el jutge del concurs pot establir la no subrogació en la part de la quantia dels salaris o indemnitzacions pendents de pagament anteriors a l'alienació que sigui assumida pel Fons de Garantia Salarial.

No obstant això, la norma comunitària estableix que els drets i obligacions que derivin d'un contracte de treball o d'una relació laboral vigent en el moment en què es produeix el traspàs, es transfereixen al cessionari.

La Sentència del Tribunal de Justícia entén que no són incompatibles ambdós preceptes ja que la previsió de l'article 149 de la Llei Concursal es refereix a una situació específica com és la insolvència del cedent que permet crear una excepció sobre la regla general en les transmissions de unitats productives.

No obstant això, i malgrat l'ajuda del Tribunal de Justícia Europeu amb el present acte, la recent reforma de la Llei Concursal operada pel RD-llei 11/2014, exclou la possibilitat de no adquirir els crèdits de la Seguretat Social a la compra d'unitats productives, de manera que la recent resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea només tindrà efectes front als deutes per salaris de treballadors .. Una mostra més del legislador espanyol en constituir privilegis encoberts a favor de crèdit públic.

Adquirir una empresa en concurs

POSTS RELACIONATS

Subscriu-te a la Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter per rebre al teu email nostres articles i notícies relacionats amb el món del dret.

Posts destacats

Sentència obtinguda per Lúquez Associats sobre la condemna d'hores extraordinàries

10 de febrero de 2017

Sentència favorable a Lúquez Associats que eximeix de responsabilitat a l'Empresa que no ha substituït el rellevista en cas de subrogació empresarial que separa d'Empresa a jubilat parcial i rellevista.

30 de mayo de 2017

Nou èxit de Lúquez Associats. Sentència que dóna validesa a acord col·lectiu de jubilacions parcials per aplicar la normativa anterior a 2013

21 de julio de 2017

Sentència favorable dels jutjats socials de Sabadell, en el qual confirma l'acomiadament objectiu fundat en causes econòmiques ex article 52 c) de l'Estatut dels Treballadors procedit per l'empresa

27 de octubre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable del Jutjat Social de Barcelona

13 de noviembre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable de la Sala del TSJ de Catalunya

11 de diciembre de 2017

La garantia d'indemnitat, sentència favorable a Lúquez Associats

26 de febrero de 2018

Sentència del TS que estima el recurs de cassació interposat per Lúquez Associats

28 de marzo de 2018

Acomiadament d'esportista professional en SAD en situació de crisi

29 de marzo de 2018

Sentència del JS que estima la demanda interposada per Lúquez Associats declarant l'acomiadament improdecente

19 de septiembre de 2018

Incident execució: extensió responsabilitat

8 de noviembre de 2018

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació del plus Penós Tòxic i Perillós

28 de noviembre de 2018

Notificada Sentència que estima els interessos de la nostra clienta, declarant que la mateixa és tributària d'una Incapacitat Permanent Absoluta.

15 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable de la Sala del Social del TSJ d'Astúries

16 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya

23 de enero de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical i avala la decisió empresarial de no deixar entrar a tres membres del Comitè d'Empresa acomiadats mentre no hi hagi sentència d'acomiadament

5 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral

30 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre impugnació de sanció disciplinària

29 de mayo de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre reconeixement de la prestació d'incapacitat permanent total

24 de julio de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de canvi de contingència

24 de septiembre de 2019

Sentència favorable per Lúquez Associats en matèria de responsabilitat prestacional de l'empresa

27 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats a recurs presentat per membres del Comitè en procediment de reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical

30 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació de l'Plus Manteniment

21 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats que exclou el Sindicat majoritari de l'Comitè d'Empresa de la Comissió Paritària de el Conveni

25 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

5 de marzo de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

6 de marzo de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats davant sol·licitud empresarial d'un ERTO de força major

10 de julio de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de llicència i permisos

5 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de reclamació enfront de FOGASA

30 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria

11 de noviembre de 2020

Nova sentència de Lúquez Associats de TS en matèria de successió empresarial en adquisició d'unitat productiva

30 de noviembre de 2020
Imagen de seguimiento