Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de prestacions

En dates recents ha estat notificada a Lúquez Associats Sentència dictada pel Jutjat del Social nombre 4 de Bilbao favorable als interessos de la seva representada. En el supòsit jutjat de contrari se sol·licitava l’abonament de l’complement d’Incapacitat d’Temporal per un treballador invocant a l’efecte l’art. 42 de l’Estatut dels Treballadors i anàleg de la norma paccionada.

Grosso modo en la demanda presentada per l’adversa refereix que al desembre de 2018 el treballador va patir un accident de treball mentre prestava els seus serveis en el centre de treball del nostre client, empresari principal. Aquest va concertar l’obra a una contracta, que al seu torn va contractar a una altra subcontracta, ocupadora de l’demandant accidentat.

No cal recordar que segons l’article 42.2 de l’Estatut dels Treballadors l’empresari principal ha de respondre de les obligacions referides pels contractistes i subcontractistes durant el període de vigència de l’contracte. Així mateix, respondrà solidàriament de les obligacions de naturalesa salarial contretes pels contractistes i subcontractistes amb els seus treballadors.

A el fil del que preveu la normativa d’aplicació i la reclamació interposada pel treballador en la qual interessava la responsabilitat solidària de les empreses contractistes, s’absol a la nostra representada al no ostentar la quantitat reclamada naturalesa salarial, quedant a extramurs de l’precepte analitzat, doncs és palès que les percepcions peticionadas per l’actor són extrasalarials. A majors si acudim a la norma convencional d’aplicació, els preceptes referits a la subcontractació (art. 15 en relació a l’art.38 de l’Conveni de la Construcció de Bizkaia) únicament fa extensible la responsabilitat de l’contractista als quantums indemnitzatoris de naturalesa no salarial en els casos d’indemnització per mort o incapacitat permanent o absoluta, però no en les millores socials, com és la suma implorada de contrari.

Si té qualsevol dubte, no dubti en contactar-nos, Lúquez ASSOCIATS compta amb professionals amb una llarga experiència en l’àmbit laboral que poden assessorar atenent a les seves circumstàncies concretes.