Un treballador té dret que l’empresa li canviï de seu geogràfica per conciliar la seva vida familiar i laboral?

 

El TSJ considera que l’empresa no ha acreditat de manera clara el perjudici ocasionat en cas d’accedir a la petició de canvi de seu de la treballadora, de manera que el condemna a concedir el canvi proposat. En cas contrari, s’estaria vulnerant el dret a la conciliació familiar i laboral.

SUPÒSIT DE FET

 • La treballadora és mare de 2 nens menors de 12 anys (en concret, de 8 i 6 anys).
 • En 2019, la treballadora sol·licita per escrit que se li concedeixi la reducció de jornada per atendre la cura dels seus dos fills menors de conformitat amb el que disposa l’article 37.6 ET, així com en el Conveni Col·lectiu de l’empresa.
 • També sol·licita el trasllat a centre de treball situat a la seva localitat de residència, per tal de conciliar la seva vida laboral amb la cura dels seus fills.
 • L’empresa i la treballadora arriben a un acord respecte del seu horari laboral. No obstant això, respecte a la mobilitat geogràfica, l’empresa al·lega que no pot traslladar a la t rabajadora a centre prop del seu domicili, ja que no hi ha vacants que cobrir.
 • Disconforme amb la decisió, la treballadora demanda a l’empresa davant els tribunals.

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

 1. La qüestió litigiosa consisteix a determinar si la treballadora té dret a que la seva empresa li canviï de seu geogràfica, perquè així pugui conciliar amb la seva vida familiar.
 2. El Tribunal comença recordant que, en virtut de l’article 34.8 ET, els treballadors tenen dret a l’adaptació de la durada i distribució de la jornada de treball, en l’ordenació de el temps de treball i en la forma de prestació, inclosa la prestació del seu treball a distància, per fer efectiu el seu dret a la conciliació de la vida familiar i laboral.
 3. D’aquesta manera, cal valorar si dins de l’expressió “la forma de prestació” és possible incloure també el “lloc de prestació dels serveis o centre de treball”.
 4. En aquest sentit, la Sala considera que, efectivament, en els termes de l’article 34.8 ET es poden emparar, entre d’altres, sol·licituds de canvi de centre de treball, quan això fos raonable i proporcionat en relació amb les necessitats de la persona treballadora i amb les necessitats organitzatives o productives de l’empresa.
 5. Per sol·licitar aquest canvi la persona treballadora ha d’acreditar que l’adaptació és necessària per fer efectiva la conciliació, exigint-se, addicionalment, que les adaptacions sol·licitades siguin raonables i proporcionades en relació amb les seves necessitats ia les necessitats organitzatives o productives de l’empresa.
 6. Doncs bé, en aquest cas, la treballadora si compleix els requisits abans esmentats, ja que és mare de 2 nens menors de 12 anys.
 7. Per tant, el tribunal admet el dret de la treballadora a adaptar geogràficament el seu contracte i, per tant, a el trasllat a les instal·lacions que l’empresa té a Vilalba, el seu lloc de residència, perquè pugui conciliar la seva vida familiar.
 8. D’aquesta manera, la negativa empresarial va resultar injustificada, inoperativa i, per tant, vulnera el seu dret a la conciliació, ja que no justifica de manera clara i precisa com afectaria a l’empresa accedir a la pretensió sol·licitada per l’empleada.
 9. Finalment, també considera infundat l’argument de l’empresa que no hi havia vacants en el centre de Villalba, ja que hi havia diversos treballadors amb contracte temporal.

CONCLUSIÓ

El TSJ considera que, en aquest cas, l’article 34.8 ET permet a la treballadora el canvi de seu geogràfica per a la prestació de serveis, per a la conciliació de la vida familiar i laboral. Tot això, ja que la treballadora va acreditar les raons que justificaven la seva sol·licitud i, per contra, l’empresa no va acreditar els perjudicis que es puguin generar l’acceptació de la petició de la treballadora.

 

Si té qualsevol dubte, no dubti en contactar-nos, Lúquez ASSOCIATS compta amb professionals amb una llarga experiència en l’àmbit laboral que poden assessorar atenent a les seves circumstàncies concretes.