Segueix-nos a LinkedIn per estar al dia de les notícies del sector Jurídic-Laboral
Bloc

Bloc

Conceptes retributius abonats

A partir del mes de març de 2014 els empresaris han de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social tots els conceptes retributius de la nòmina de cadascun dels seus treballadors.

Aquesta nova obligació està regulada a l'article 190 de la Llei General de la Seguretat Social i ha estat modificat per la disposició final tercera del Reial Decret Llei 16/2013 de 20 de desembre.

Aquesta comunicació es realitzarà a través d'un fitxer anomenat "Fitxer CRA" (Conceptes retributius Abonats) que cada empresa enviarà per cadascuna de les seves comptes patronals. Per cada treballador s'haurà de desglossar les dades següents:

- Conceptes retributius

- Indicador de cotització inclòs i exclòs de la base de cotització.

- Import

Els conceptes estaran identificats per un codi que prèviament assigna Tresoreria General de la Seguretat Social.

Aquesta informació es genera en un fitxer mensual que s'enviés per Sistema Xarxa a Seguretat Social. En cada període de liquidació s'informarà de tots els conceptes retributius abonats als treballadors, juntament amb el seu import i amb independència que aquests conceptes cotitzin o no.

També serà necessari per emetre informació per a treballadors en formació o altres de característiques especials amb la Seguretat Social.

Els conceptes retributius que perceben els treballadors estaran inclosos o exclosos de la base de cotització acord amb el que disposa el Reial Decret Llei 16/2013 de 20 de desembre, que com informat encapçalament modifica l'article 109 de la Llei General de la Seguretat Social.

L'estructura d'un fitxer CRA contindrà la següent informació:

Dades empresa

Dades treballadors

Conceptes retributivos.- Dins d'aquesta estructura, s'inclouran tants segments com a conceptes retributius amb obligació de comunicar tingui cada treballador.

POSTS RELACIONATS

Subscriu-te a la Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter per rebre al teu email nostres articles i notícies relacionats amb el món del dret.

Posts destacats

Sentència obtinguda per Lúquez Associats sobre la condemna d'hores extraordinàries

10 de febrero de 2017

Sentència favorable a Lúquez Associats que eximeix de responsabilitat a l'Empresa que no ha substituït el rellevista en cas de subrogació empresarial que separa d'Empresa a jubilat parcial i rellevista.

30 de mayo de 2017

Nou èxit de Lúquez Associats. Sentència que dóna validesa a acord col·lectiu de jubilacions parcials per aplicar la normativa anterior a 2013

21 de julio de 2017

Sentència favorable dels jutjats socials de Sabadell, en el qual confirma l'acomiadament objectiu fundat en causes econòmiques ex article 52 c) de l'Estatut dels Treballadors procedit per l'empresa

27 de octubre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable del Jutjat Social de Barcelona

13 de noviembre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable de la Sala del TSJ de Catalunya

11 de diciembre de 2017

La garantia d'indemnitat, sentència favorable a Lúquez Associats

26 de febrero de 2018

Sentència del TS que estima el recurs de cassació interposat per Lúquez Associats

28 de marzo de 2018

Acomiadament d'esportista professional en SAD en situació de crisi

29 de marzo de 2018

Sentència del JS que estima la demanda interposada per Lúquez Associats declarant l'acomiadament improdecente

19 de septiembre de 2018

Incident execució: extensió responsabilitat

8 de noviembre de 2018

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació del plus Penós Tòxic i Perillós

28 de noviembre de 2018

Notificada Sentència que estima els interessos de la nostra clienta, declarant que la mateixa és tributària d'una Incapacitat Permanent Absoluta.

15 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable de la Sala del Social del TSJ d'Astúries

16 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya

23 de enero de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical i avala la decisió empresarial de no deixar entrar a tres membres del Comitè d'Empresa acomiadats mentre no hi hagi sentència d'acomiadament

5 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral

30 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre impugnació de sanció disciplinària

29 de mayo de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre reconeixement de la prestació d'incapacitat permanent total

24 de julio de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de canvi de contingència

24 de septiembre de 2019

Sentència favorable per Lúquez Associats en matèria de responsabilitat prestacional de l'empresa

27 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats a recurs presentat per membres del Comitè en procediment de reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical

30 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació de l'Plus Manteniment

21 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats que exclou el Sindicat majoritari de l'Comitè d'Empresa de la Comissió Paritària de el Conveni

25 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

5 de marzo de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

6 de marzo de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats davant sol·licitud empresarial d'un ERTO de força major

10 de julio de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de llicència i permisos

5 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de reclamació enfront de FOGASA

30 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria

11 de noviembre de 2020

Nova sentència de Lúquez Associats de TS en matèria de successió empresarial en adquisició d'unitat productiva

30 de noviembre de 2020
Imagen de seguimiento