Segueix-nos a LinkedIn per estar al dia de les notícies del sector Jurídic-Laboral
Bloc

Bloc

El control de les empreses sobre els equips informàtics dels seus treballadors

 

En el moment de cessament o extinció de la relació laboral, l'empresari té l'obligació de posar a disposició del treballador l'anomenat quitança, és a dir, les quantitats meritades i no abonades a la data del cessament, ja sigui en concepte de salari pendents del mes en què es cessa a l'empresa, la part proporcional de les pagues extraordinàries meritades i no abonades a la data del cessament i de les vacances que el treballador ha generat i no ha gaudit.

 

 

Quins conceptes ha d'incloure la liquidació?

 

  • Conceptes salarials del mes en què es produeix l'extinció del contracte: si l'acomiadament es produeix en meitat d'un mes, es té dret a rebre el salari dels dies que s'ha treballat (Per exemple: l'extinció es produeix a data 20 d'octubre, tindré dret a 20 dies de salari).

 

  • Conceptes salarials de meritació superior al mes. El treballador que percebi conceptes salarials de meritació superior al mes de percebre la part proporcional dels mateixos en funció del temps treballat i de les condicions acordades per a la meritació del referit concepte.

 

  • Pagues extraordinàries: es té dret, com a mínim, a dues pagues extraordinàries a l'any, almenys una en ocasió de les festes de Nadal. Es calcula la part proporcional de les pagues extres pel temps que s'ha generat. La quantia dependrà de si es meriten anualment o semestralment. És possible que es percebin prorratejades en la nòmina mensual, és a dir, que es percebi en cada nòmina la part proporcional de paga que es genera cada mes; en aquest cas, en el moment de la liquidació el treballador no tindrà part proporcional de pagues extres pendents de percebre.

 

  • Vacances: Cal assenyalar que com a mínim es té dret a 30 dies naturals a l'any, i es meritaran proporcionalment si no es treballa l'any complet. Per exemple si es treballa només 3 mesos, s'haurà generat 7,5 dies i mig de vacances (s'entén que per cada mes treballat es generen 2,5 dies de vacances).

 

1. Si ja estiguessin gaudides en el moment de produir-se l'extinció per només el temps corresponent: no hi ha crèdit a favor ni de l'empresari ni del treballador.

 

2. No s'han gaudit pel temps degut: en aquest cas, l'empresari ha de liquidar en finalitzar el contracte els dies que li faltessin per gaudir.

 

 

  • Indemnització. En funció de la causa de la baixa, el treballador tindrà dret a percebre la indemnització que es preveu per llei en cada supòsit. En el cas de baixa voluntària (dimissió del treballador) el treballador no tindrà dret a percebre cap indemnització.

 

  • Les quantitats que el treballador pot deure a l'empresa

 

 

liquidació

 

 

vacances

 

Si ja estiguessin gaudides en el moment de produir-se l'extinció per temps superior al corresponent: és el treballador deutor, per tant, haurà de retornar els dies que ha gaudit com a vacances i no han estat meritats. Els dies gaudits per sobre dels meritats en proporció al temps treballat seran descomptats per calcular la liquidació. Això sol succeir en els acomiadaments fets després de l'estiu.

 

Es pot descomptar també de la liquidació els dies d'absències a la feina injustificades, les bestretes de nòmina rebuts pel treballador o, en cas de dimissió, la manca de preavís.

 

Cal tenir en compte que les quantitats salarials i vacances abonades en la liquidació tenen descompte per IRPF i Seguretat Social, a excepció de la liquidació de la part proporcional de les pagues extres que en el moment d'abonament de la liquidació només tindrà deducció per IRPF, ja que la seva part proporcional ja ha estat cotitzada per l'Empresa i el treballador de forma prorratejada cada mes en l'abonament de la nòmina corresponent. Les indemnitzacions per extinció del contracte de tributar i cotitzar quan la seva quantitat excedeixi a la indemnització prevista en cada supòsit d'extinció del contracte per l'Estatut dels Treballadors.

 
 

 

Exemple pràctic de càlcul de liquidació

 

Un treballador amb un salari de 1.200 € / mes i dues pagues extraordinàries de la mateixa quantia de meritació anual, amb 30 dies naturals de vacances anuals que es generen de gener a desembre, extingeix el seu contracte per baixa voluntària el 2015.04.30, no havent gaudit vacances a dit any. La liquidació que li correspon percebre consistiria:

 

1. Meritació anual (1.200 / 12 = 100 €):

 

- Part proporcional paga extra de juliol 2015 (100 * 10): 1.000 €

- Part proporcional paga extra de desembre 2015 (100 * 4): 400 €

 

Total a percebre:

- Salari abril .......................................... .1.200 €

- Part proporcional vacances no gaudides ... (30/12 = 2,5 dies / mes), 2,5 x 4 = 10 dies de vacances, a 40 € dia (1.200 / 30), menys de 400 €

- Part proporcional pagues extres:

 

Meritació anual:

Juliol 2015 ...... (1.200 € / 12 mesos = 100 € * 10 mesos (de juliol a abril) = 1.000 €

Desembre 2015 ... (1.200 € / 12 mesos = 100 € * 4 mesos (de gener a abril), menys de 400 €

 

TOTAL LIQUIDACIÓ ... .. ....... 3.000 €

 

No obstant això l'exemple mostrat, en la pràctica, i donada la idiosincràsia de les relacions laborals al càlcul de la liquidació no esdevé tan senzill com l'exemple mostrat, i moltes vegades se li afegeix un acomiadament, pel que recomanem que en cas de trobar-se en aquesta situació no dubti en posar-se en contacte amb Lúquez ASSOCIATS, SL ., que l'assessorarà d'una manera global sobre tots els aspectes que engloben l'extinció de la relació (càlcul de liquidació, indemnització, impugnació acomiadament, prestació per desocupació, ..) .

 

 

liquidació

 

Abast alliberador de la liquidació

 

No sempre el fet d'haver signat la liquidació vol dir que ja res es pot fer contra una liquidació mal calculat o contra l'acomiadament perpetrat per l'Empresa:

D'acord amb la jurisprudència, per delimitar l'abast de la liquidació subscrit ha d'estar-, als termes concrets en què s'hagi redactat aquest document, així com a les circumstàncies concurrents en cada cas. I per això, perquè la liquidació suposi acceptació de l'extinció del contracte, ha d'incorporar una voluntat unilateral del treballador d'extingir la relació, un mutu acord sobre l'extinció, o una transacció en la qual s'accepti el cessament acordat per l'empresari. En qualsevol cas s'ha de tenir en compte que la transacció inclosa en una liquidació només comprèn els conceptes (drets) expressats en ella i que la renúncia general de drets no comprèn als que no van ser objecte d'acord, ja que seria necessari un desglossament dels conceptes contemplats. De manera que si només es fa referència a conceptes salarials el valor alliberador no comprèn el dret a reclamar per acomiadament.

Per tant, la liquidació té caràcter alliberador de totes les obligacions derivades de la relació laboral, sempre que s'acrediti de manera clara, exprés i inequívoc, que aquesta era la voluntat de les parts, amb renúncia expressa a qualsevol reclamació posterior i sense intervenir reserva alguna de drets.

No tindrà caràcter alliberador si no es dedueix de manera clara i inequívoca la voluntat extintiva de totes les obligacions de la relació laboral, encara que aparegui l'expressió saldo i quitança. Així, la seva signatura no extingeix la relació laboral quan no inclou una expressió inequívoca de donar per acabada la relació laboral aquietándose a l'acte de l'acomiadament.

No té igualment d'eficàcia alliberadora la signatura de la liquidació quan concorre algun vici del consentiment, ja que com a manifestació de voluntat que són s'exigeix ​​plena constància i consciència del que se signa. S'ha entès que concorren tals vicis de consentiment quan se signa una liquidació quan se signa sota intimidació, quan la liquidació està redactat en termes que indueixen a error sobre la intenció de les parts que el signen, ...

Respecte de les quantitats degudes la liquidació no té caràcter alliberador quan el treballador no percebi la quantitat esmentada en la liquidació, o respecte de conceptes no inclosos ni nominal ni quantitativament; o amb posterioritat a la seva signatura es modifiquen les condicions econòmiques de l'interessat (per exemple aplicació retroactiva d'endarreriments), ...

El cessament en l'Empresa no és un negoci jurídic senzill, té molts aspectes que cal tenir en compte i que fent un pas mal donat poden provocar la inviabilitat d'una reclamació jurídica posterior, és per això, que la nostra recomanació quan es trobi davant d'una carta d'acomiadament i una liquidació a signar, si és possible, abans de signar-lo consulteu un expert laboralista, i si no és possible abans, simplement ferm amb l'afegitó "no conforme" o "pendent de revisió", i posteriorment sol·liciti assessorament. Lúquez ASSOCIATS, SL . és un despatx d'advocats expert en temes laborals que el podran assessorar i defensar en qualsevol situació, no dubti en venir-nos a visitar quan ens necessiti.

POSTS RELACIONATS

Subscriu-te a la Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter per rebre al teu email nostres articles i notícies relacionats amb el món del dret.

Posts destacats

Sentència obtinguda per Lúquez Associats sobre la condemna d'hores extraordinàries

10 de febrero de 2017

Sentència favorable a Lúquez Associats que eximeix de responsabilitat a l'Empresa que no ha substituït el rellevista en cas de subrogació empresarial que separa d'Empresa a jubilat parcial i rellevista.

30 de mayo de 2017

Nou èxit de Lúquez Associats. Sentència que dóna validesa a acord col·lectiu de jubilacions parcials per aplicar la normativa anterior a 2013

21 de julio de 2017

Sentència favorable dels jutjats socials de Sabadell, en el qual confirma l'acomiadament objectiu fundat en causes econòmiques ex article 52 c) de l'Estatut dels Treballadors procedit per l'empresa

27 de octubre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable del Jutjat Social de Barcelona

13 de noviembre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable de la Sala del TSJ de Catalunya

11 de diciembre de 2017

La garantia d'indemnitat, sentència favorable a Lúquez Associats

26 de febrero de 2018

Sentència del TS que estima el recurs de cassació interposat per Lúquez Associats

28 de marzo de 2018

Acomiadament d'esportista professional en SAD en situació de crisi

29 de marzo de 2018

Sentència del JS que estima la demanda interposada per Lúquez Associats declarant l'acomiadament improdecente

19 de septiembre de 2018

Incident execució: extensió responsabilitat

8 de noviembre de 2018

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació del plus Penós Tòxic i Perillós

28 de noviembre de 2018

Notificada Sentència que estima els interessos de la nostra clienta, declarant que la mateixa és tributària d'una Incapacitat Permanent Absoluta.

15 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable de la Sala del Social del TSJ d'Astúries

16 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya

23 de enero de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical i avala la decisió empresarial de no deixar entrar a tres membres del Comitè d'Empresa acomiadats mentre no hi hagi sentència d'acomiadament

5 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral

30 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre impugnació de sanció disciplinària

29 de mayo de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre reconeixement de la prestació d'incapacitat permanent total

24 de julio de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de canvi de contingència

24 de septiembre de 2019

Sentència favorable per Lúquez Associats en matèria de responsabilitat prestacional de l'empresa

27 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats a recurs presentat per membres del Comitè en procediment de reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical

30 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació de l'Plus Manteniment

21 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats que exclou el Sindicat majoritari de l'Comitè d'Empresa de la Comissió Paritària de el Conveni

25 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

5 de marzo de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

6 de marzo de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats davant sol·licitud empresarial d'un ERTO de força major

10 de julio de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de llicència i permisos

5 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de reclamació enfront de FOGASA

30 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria

11 de noviembre de 2020

Nova sentència de Lúquez Associats de TS en matèria de successió empresarial en adquisició d'unitat productiva

30 de noviembre de 2020
Imagen de seguimiento