Segueix-nos a LinkedIn per estar al dia de les notícies del sector Jurídic-Laboral
Bloc

Bloc

En cas d'acomiadament objectiu no s'aplica la prioritat de permanència que tenen els representants un cop finalitzat el seu mandat

La garantia de permanència que tenen els representants dels treballadors dins de l'any següent a la finalització de la seva tasca com a representants només s'aplica en el cas que es tracti d'un acomiadament o sanció per actes disciplinaris relacionats amb el seu càrrec realitzats durant el seu mandat com representants, sense que es pugui estendre aquesta garantia als acomiadaments objectius (sent. del TS de 16.09.13).

Una companyia del sector de la construcció va acomiadar per causes objectives (econòmiques i productives) a dos treballadors que havien estat delegats de personal, argumentant la forta disminució de vendes que havien sofert a causa de la crisi econòmica. Com l'acomiadament es va produir als deu mesos de deixar de ser delegats de personal, els treballadors van al·legar que s'aplicava encara la garantia de prioritat de permanència en l'empresa i van sol·licitar la declaració de nul·litat de l'acomiadament per violació de la llibertat sindical.

En última instància, el Tribunal Suprem es pronuncia a favor de l'empresa i desestima la petició dels treballadors. En la sentència, el Tribunal reconeix que fins a la data hi ha hagut sentències contradictòries dictades per diferents tribunals superiors de justícia sobre aquesta qüestió, de manera que "procedeix resoldre la disparitat doctrinal". I ho fa posicionant-se a favor de l'empresa.

Entre els seus arguments, el Suprem assenyala que el mateix Estatut dels Treballadors fa una distinció entre la garantia de prioritat de permanència en l'empresa "en els casos d'extinció del contracte per causes tecnològiques o econòmiques (art. 68.b de l'ET)" i la de "no ser acomiadat ni sancionat per actes realitzats en l'exercici de la seva representació durant l'acompliment de les seves funcions representatives o dins de l'any següent a la finalització d'aquesta tasca (art. 68.c de l'ET)".

I segons la redacció de l'ET, entén el Suprem, "les diferències entre les garanties estudiades són evidents", ja que la primera dona la prioritat de permanència mentre el representant "està en actiu", mentre que la segona estén els seus efectes a les decisions empresarials "preses fins i tot durant l'any posterior al seu cessament en les funcions representatives".

A més, raona el Suprem, encara que ambdues garanties tracten de garantir la independència del representant dels treballadors en l'exercici de les seves funcions, la primera es concedeix enfront dels acomiadaments o extincions contractuals fundades en causes objectives, mentre que la segona es dóna "front als acomiadaments per causes subjectives, és a dir, acomiadaments i sancions disciplinàries motivades per actes de l'acomiadat ".

Per tot això, conclou el TS, no es pot entendre en cap cas que la garantia d'un any un cop finalitzat el mandat dels representants s'hagi d'aplicar als acomiadaments fundats en causes objectives.

POSTS RELACIONATS

Subscriu-te a la Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter per rebre al teu email nostres articles i notícies relacionats amb el món del dret.

Posts destacats

Sentència obtinguda per Lúquez Associats sobre la condemna d'hores extraordinàries

10 de febrero de 2017

Sentència favorable a Lúquez Associats que eximeix de responsabilitat a l'Empresa que no ha substituït el rellevista en cas de subrogació empresarial que separa d'Empresa a jubilat parcial i rellevista.

30 de mayo de 2017

Nou èxit de Lúquez Associats. Sentència que dóna validesa a acord col·lectiu de jubilacions parcials per aplicar la normativa anterior a 2013

21 de julio de 2017

Sentència favorable dels jutjats socials de Sabadell, en el qual confirma l'acomiadament objectiu fundat en causes econòmiques ex article 52 c) de l'Estatut dels Treballadors procedit per l'empresa

27 de octubre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable del Jutjat Social de Barcelona

13 de noviembre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable de la Sala del TSJ de Catalunya

11 de diciembre de 2017

La garantia d'indemnitat, sentència favorable a Lúquez Associats

26 de febrero de 2018

Sentència del TS que estima el recurs de cassació interposat per Lúquez Associats

28 de marzo de 2018

Acomiadament d'esportista professional en SAD en situació de crisi

29 de marzo de 2018

Sentència del JS que estima la demanda interposada per Lúquez Associats declarant l'acomiadament improdecente

19 de septiembre de 2018

Incident execució: extensió responsabilitat

8 de noviembre de 2018

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació del plus Penós Tòxic i Perillós

28 de noviembre de 2018

Notificada Sentència que estima els interessos de la nostra clienta, declarant que la mateixa és tributària d'una Incapacitat Permanent Absoluta.

15 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable de la Sala del Social del TSJ d'Astúries

16 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya

23 de enero de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical i avala la decisió empresarial de no deixar entrar a tres membres del Comitè d'Empresa acomiadats mentre no hi hagi sentència d'acomiadament

5 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral

30 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre impugnació de sanció disciplinària

29 de mayo de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre reconeixement de la prestació d'incapacitat permanent total

24 de julio de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de canvi de contingència

24 de septiembre de 2019

Sentència favorable per Lúquez Associats en matèria de responsabilitat prestacional de l'empresa

27 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats a recurs presentat per membres del Comitè en procediment de reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical

30 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació de l'Plus Manteniment

21 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats que exclou el Sindicat majoritari de l'Comitè d'Empresa de la Comissió Paritària de el Conveni

25 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

5 de marzo de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

6 de marzo de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats davant sol·licitud empresarial d'un ERTO de força major

10 de julio de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de llicència i permisos

5 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de reclamació enfront de FOGASA

30 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria

11 de noviembre de 2020

Nova sentència de Lúquez Associats de TS en matèria de successió empresarial en adquisició d'unitat productiva

30 de noviembre de 2020
Imagen de seguimiento