Segueix-nos a LinkedIn per estar al dia de les notícies del sector Jurídic-Laboral
Bloc

Bloc

Nova reducció en la cotització de la Seguretat Social per a la contractació indefinida

Després de la tarifa plana, la vigència expirava el passat 31 de març de 2.015, el Govern ha publicat al BOE de 28 de febrer el Reial decret llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d'ordre social, en el qual en el seu article 8 regula un nou incentiu per a la creació d'ocupació estable, consistent en la fixació d'un mínim exempt en la cotització empresarial per contingències comunes a la Seguretat Social per la contractació indefinida de treballadors.

A l'empara d'aquesta nova regulació, de la qual es podran beneficiar totes les empreses que contractin de forma indefinida i creuen ocupació neta, els primers 500 euros de la base mensual corresponent a contingències comunes quedaran exempts de cotització empresarial quan el contracte se celebri a temps complet (o proporcional en funció del% a jornada parcial)

Igual que la tarifa plana de cotització, la bonificació o reducció s'aplicarà durant un període de 24 mesos (amb 1 pròrroga de 12 mesos més en empreses de menys de deu treballadors), i es podrà aplicar als contractes celebrats fins agost 31 de 2.016. Els requisits per accedir i mantenir aquest benefici són molt semblants als determinats per la tarifa plana, i que ja detallem en el seu moment i que es concreten en:

L'empresa o l'ocupador ha d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions tant amb Hisenda com amb la Seguretat Social.

La contractació de nous empleats mitjançant aquesta mesura ha de crear ocupació neta. Això evitarà l'efecte de substitució de treballadors que es troben ja en plantilla per altres més barats.

Aquest nou nivell d'ocupació neta creada haurà de mantenir-se almenys durant tres anys. En cas de no complir amb el nivell d'ocupació durant 36 mesos, l'empresa o ocupador haurà de retornar l'import de les bonificacions de les que hagi gaudit. D'aquesta forma si aquest requisit s'incompleix durant el primer any, l'empresari ha de tornar la totalitat de la reducció de quotes. A partir del segon any haurà de retornar la part proporcional als mesos transcorreguts.

A l'efecte d'examinar el nivell d'ocupació i el seu manteniment a l'empresa, no es tindran en compte les extincions de contractes de treball per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que no hagin estat declarats improcedents, els acomiadaments col·lectius que no hagin estat declarats no ajustats a Dret, així com les extincions causades per dimissió, mort o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa dels treballadors o per l'expiració del temps convingut o realització de l'obra o servei objecte del contracte, o per resolució durant el període de prova .

Les empreses no podrà accedir a l'ajuda per contractar treballadors que substitueixin a un altre en cas, per exemple, de jubilació, ja que l'objectiu és el de la creació d'ocupació neta.

Per accedir a la bonificació l'empresa no podrà haver dut a terme acomiadaments col·lectius, objectius o disciplinaris improcedents en els sis mesos anteriors a la contractació. No obstant això, aquest requisit només es comptabilitzarà des de la data d'entrada en vigor de la bonificació.

Tampoc es podrà aplicar a la contractació de treballadors que haguessin estat contractats en la mateixa empresa mitjançant un contracte indefinit ni en altres del mateix grup.

POSTS RELACIONATS

Subscriu-te a la Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter per rebre al teu email nostres articles i notícies relacionats amb el món del dret.

Posts destacats

Sentència obtinguda per Lúquez Associats sobre la condemna d'hores extraordinàries

10 de febrero de 2017

Sentència favorable a Lúquez Associats que eximeix de responsabilitat a l'Empresa que no ha substituït el rellevista en cas de subrogació empresarial que separa d'Empresa a jubilat parcial i rellevista.

30 de mayo de 2017

Nou èxit de Lúquez Associats. Sentència que dóna validesa a acord col·lectiu de jubilacions parcials per aplicar la normativa anterior a 2013

21 de julio de 2017

Sentència favorable dels jutjats socials de Sabadell, en el qual confirma l'acomiadament objectiu fundat en causes econòmiques ex article 52 c) de l'Estatut dels Treballadors procedit per l'empresa

27 de octubre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable del Jutjat Social de Barcelona

13 de noviembre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable de la Sala del TSJ de Catalunya

11 de diciembre de 2017

La garantia d'indemnitat, sentència favorable a Lúquez Associats

26 de febrero de 2018

Sentència del TS que estima el recurs de cassació interposat per Lúquez Associats

28 de marzo de 2018

Acomiadament d'esportista professional en SAD en situació de crisi

29 de marzo de 2018

Sentència del JS que estima la demanda interposada per Lúquez Associats declarant l'acomiadament improdecente

19 de septiembre de 2018

Incident execució: extensió responsabilitat

8 de noviembre de 2018

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació del plus Penós Tòxic i Perillós

28 de noviembre de 2018

Notificada Sentència que estima els interessos de la nostra clienta, declarant que la mateixa és tributària d'una Incapacitat Permanent Absoluta.

15 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable de la Sala del Social del TSJ d'Astúries

16 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya

23 de enero de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical i avala la decisió empresarial de no deixar entrar a tres membres del Comitè d'Empresa acomiadats mentre no hi hagi sentència d'acomiadament

5 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral

30 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre impugnació de sanció disciplinària

29 de mayo de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre reconeixement de la prestació d'incapacitat permanent total

24 de julio de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de canvi de contingència

24 de septiembre de 2019

Sentència favorable per Lúquez Associats en matèria de responsabilitat prestacional de l'empresa

27 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats a recurs presentat per membres del Comitè en procediment de reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical

30 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació de l'Plus Manteniment

21 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats que exclou el Sindicat majoritari de l'Comitè d'Empresa de la Comissió Paritària de el Conveni

25 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

5 de marzo de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

6 de marzo de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats davant sol·licitud empresarial d'un ERTO de força major

10 de julio de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de llicència i permisos

5 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de reclamació enfront de FOGASA

30 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria

11 de noviembre de 2020

Nova sentència de Lúquez Associats de TS en matèria de successió empresarial en adquisició d'unitat productiva

30 de noviembre de 2020
Imagen de seguimiento