Segueix-nos a LinkedIn per estar al dia de les notícies del sector Jurídic-Laboral
Bloc

Bloc

PROPOSTA CIRCULAR mínim exempt contractació -autónomos conciliació familiar - RD-llei 1-2015

El Reial decret llei 1/2015, publicat recentment, estableix un nou incentiu per a la creació d'ocupació, consistent en la fixació d'un mínim exempt en la cotització empresarial per contingències comunes a la Seguretat Social per la contractació indefinida de treballadors quan es compleixin determinades condicions i requisits.

El benefici en la cotització podrà aplicar-se als contractes indefinits, en qualsevol de les seves modalitats i formalitzats per escrit, celebrats entre lƇ de març de 2015 i el 31 d'agost de 2016, sempre que suposin un increment tant del nivell d'ocupació indefinida com del nivell d'ocupació total de l'empresa.

Els primers 500 euros de la base mensual corresponent a contingències comunes quedaran exempts de cotització empresarial quan el contracte se celebri a temps complet. Quan el contracte se celebri a temps parcial, aquesta quantia es reduirà en proporció al percentatge en què disminueixi la jornada de treball, que no podrà ser inferior al 50% de la jornada d'un treballador a temps complet.

Aquesta bonificació o reducció s'aplicarà durant un període de 24 mesos, i en el cas d'empreses amb menys de 10 treballadors la mesura es prolongarà durant 12 mesos més, quedant exempts durant aquest últim període de l'aplicació del tipus de cotització dels primers 250 euros de la base de cotització o la quantia proporcional en els supòsits de contractació a temps parcial.

Per beneficiar-se d'aquestes reduccions o bonificacions, les empreses han de complir una sèrie de requisits, com el de mantenir, durant 36 mesos, tant el nivell d'ocupació indefinida com el nivell d'ocupació total aconseguit, almenys, amb aquesta contractació, o el requisit de no haver extingit contractes per causes objectives o per acomiadament disciplinari que hagin estat declarats judicialment improcedents, o per acomiadaments col·lectius declarats no ajustats a Dret, en els 6 mesos anteriors a la celebració dels contractes amb dret al benefici.

La norma estableix els supòsits en què no es pot aplicar la mesura, com són, entre altres, les relacions laborals de caràcter especial i la contractació de determinats familiars de l'empresari.

L'incentiu també és aplicable en el supòsit de persones que s'incorporin com a socis treballadors o de treball de les cooperatives, sempre que aquestes hagin optat per un règim de Seguretat Social propi de treballadors per compte d'altri, així com als que s'incorporin com socis treballadors de les societats laborals.

El Reial decret llei també estableix una BONIFICACIÓ als treballadors AUTÒNOMS per conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació.

Aquesta mesura consisteix en una bonificació en la quota d'autònoms per contingències comunes per un termini de fins a 12 mesos, en una quantia vinculada a la base mitjana de cotització dels últims dotze mesos, en el supòsit de cura de menors de 7 anys que tinguin al seu càrrec, o en el supòsit de tenir al seu càrrec un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al 2n grau inclusivament, en situació de dependència acreditada.

L'aplicació de la bonificació estarà condicionada a la permanència en alta en el RETA ia la contractació d'un treballador, a temps complet o parcial, que s'ha de mantenir durant tot el període del seu gaudi. En tot cas, la durada del contracte ha de ser, almenys, de 3 mesos des de la data d'inici del gaudi de la bonificació. Si la contractació és a temps parcial, la bonificació serà del 50%.

Només tindran dret a la bonificació els treballadors per compte propi que no tinguin treballadors assalariats a la data d'inici de l'aplicació de la bonificació i durant els dotze mesos anteriors a la mateixa.

En tot cas, el treballador autònom que es beneficiï de la bonificació s'ha de mantenir en alta a la Seguretat Social durant els 6 mesos següents al venciment del termini de gaudi de la mateixa. En cas contrari estarà obligat a reintegrar l'import de la bonificació gaudida.

Si estan interessats en alguna / es d'aquestes mesures o volen conèixer més detalls poden contactar amb el nostre despatx.

POSTS RELACIONATS

Subscriu-te a la Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter per rebre al teu email nostres articles i notícies relacionats amb el món del dret.

Posts destacats

Sentència obtinguda per Lúquez Associats sobre la condemna d'hores extraordinàries

10 de febrero de 2017

Sentència favorable a Lúquez Associats que eximeix de responsabilitat a l'Empresa que no ha substituït el rellevista en cas de subrogació empresarial que separa d'Empresa a jubilat parcial i rellevista.

30 de mayo de 2017

Nou èxit de Lúquez Associats. Sentència que dóna validesa a acord col·lectiu de jubilacions parcials per aplicar la normativa anterior a 2013

21 de julio de 2017

Sentència favorable dels jutjats socials de Sabadell, en el qual confirma l'acomiadament objectiu fundat en causes econòmiques ex article 52 c) de l'Estatut dels Treballadors procedit per l'empresa

27 de octubre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable del Jutjat Social de Barcelona

13 de noviembre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable de la Sala del TSJ de Catalunya

11 de diciembre de 2017

La garantia d'indemnitat, sentència favorable a Lúquez Associats

26 de febrero de 2018

Sentència del TS que estima el recurs de cassació interposat per Lúquez Associats

28 de marzo de 2018

Acomiadament d'esportista professional en SAD en situació de crisi

29 de marzo de 2018

Sentència del JS que estima la demanda interposada per Lúquez Associats declarant l'acomiadament improdecente

19 de septiembre de 2018

Incident execució: extensió responsabilitat

8 de noviembre de 2018

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació del plus Penós Tòxic i Perillós

28 de noviembre de 2018

Notificada Sentència que estima els interessos de la nostra clienta, declarant que la mateixa és tributària d'una Incapacitat Permanent Absoluta.

15 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable de la Sala del Social del TSJ d'Astúries

16 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya

23 de enero de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical i avala la decisió empresarial de no deixar entrar a tres membres del Comitè d'Empresa acomiadats mentre no hi hagi sentència d'acomiadament

5 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral

30 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre impugnació de sanció disciplinària

29 de mayo de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre reconeixement de la prestació d'incapacitat permanent total

24 de julio de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de canvi de contingència

24 de septiembre de 2019

Sentència favorable per Lúquez Associats en matèria de responsabilitat prestacional de l'empresa

27 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats a recurs presentat per membres del Comitè en procediment de reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical

30 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació de l'Plus Manteniment

21 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats que exclou el Sindicat majoritari de l'Comitè d'Empresa de la Comissió Paritària de el Conveni

25 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

5 de marzo de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

6 de marzo de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats davant sol·licitud empresarial d'un ERTO de força major

10 de julio de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de llicència i permisos

5 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de reclamació enfront de FOGASA

30 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria

11 de noviembre de 2020

Nova sentència de Lúquez Associats de TS en matèria de successió empresarial en adquisició d'unitat productiva

30 de noviembre de 2020
Imagen de seguimiento