Segueix-nos a LinkedIn per estar al dia de les notícies del sector Jurídic-Laboral
Bloc

Bloc

Qualificació de crèdit contra la massa de les indemnitzacions per acomiadament improcedent.

Anàlisi de la Sentència dictada per la Sala primera del Tribunal Suprem de 24 de juliol de 2014 (3567/2014)

Es planteja el supòsit següent, 9 acomiadaments realitzats per una empresa, aquests s'impugnen en el Jutjat del Social. Mentrestant, la mercantil es declara en Concurs Voluntari, sent acceptada aquest per el Jutjat Mercantil corresponent.

Posteriorment, el Jutjat Social dicta Sentència en la qual condemna a l'empresa, ja en concurs, a la improcedència dels esmentats acomiadaments, donant l'opció a la readmissió, i si aquesta no és possible la condemna a pagar una indemnització improcedent i salaris de tramitació.

L'empresa en estar en fase de liquidació i haver cessat en la seva activitat no pot optar per la readmissió, el Jutjat del Social procedeix a declarar l'extinció de les relacions laborals condemnant a la concursada al pagament de la indemnització i els salaris de tramitació en la mateixa sentència laboral.

El conflicte sorgeix a l'hora de qualificar els drets pecuniaris naixents de l'esmentada sentència laboral, en el concurs de creditors. Tant l'Administració concursal, com el mateix Jutjat Mercantil, entenen que aquests crèdits neixen de l'acomiadament, i per tant són anteriors a la presentació del Concurs per part de la companyia. Per això es qualifiquen segons els articles 84 i 91 de la Llei concursal, com a crèdits amb privilegi general.

La Sala Primera del Tribunal Suprem fa una interpretació coordinada entre els articles 84.2.5º i 91.1 de la Llei Concursal, per concloure d'aquesta, que la qualificació tant de salaris com d'indemnitzacions d'origen laboral seran qualificats com a crèdit contra la massa o amb privilegi general depenent exclusivament de la meritació d'aquests deutes (concepte aquest molt interessant i no plantejat en relació a la qualificació de pagues extres generades en períodes anteriors al concurs). - En aquest cas no fa esment l'esmentat Òrgan als últims 30 dies de salaris anteriors a la declaració del concurs, efectivament treballats i no cobrats i que es consideren pel legislador com a crèdits contra la massa, amb un límit màxim del doble del SMI -.

Partint d'aquesta premissa, el Tribunal Suprem analitza el moment en què es produeix efectivament l'acomiadament, que és el que provoca el naixement dels drets econòmics dels treballadors. Part aquest Tribunal, de la legislació vigent en el moment dels successos, com no podria ser d'altra manera, i advertint el que subscriu que amb la legislació actual aquest supòsit no seria possible, de manera que s'analitzarà posteriorment. En un acomiadament que posteriorment es declarava improcedent per un jutjat del Social, hi havia dues opcions, igual que passa a dia d'avui, encara que els efectes jurídics si canvien dràsticament tenint en compte la reforma que ha patit la nostra legislació laboral.

La improcedència de l'acomiadament obre a l'empresari a optar per dues opcions, depenent de la vostra elecció o possibilitat, una és la de readmetre el treballador acomiadat, amb l'obligació del pagament dels salaris que va deixar de percebre des de la data de l'acomiadament fins a la de la incorporació al lloc de treball; o la del pagament d'una indemnització d'improcedència i aquí hi ha la diferència més important en referència a la legislació d'origen i l'existent a dia d'avui, calculada a la data en què realment s'extingia la relació laboral, que abans de la reforma era la Sentència o, si s'escau l'Acte d'extinció de la relació laboral, i que ara s'entén com extingida en la data de cessament efectiu en el treball.

En la Sentència analitzada, l'alt tribunal, determina que la indemnització neix de l'extinció per la impossibilitat de la readmissió per part de la concursada a més dels salaris de tramitació als que tenien dret els actors segons la legislació vigent en aquell moment, i per això posterior a l'admissió per part del Jutjat Mercantil del concurs voluntari, i per això la qualificació correcta de la indemnització i dels salaris de tramitació que pertanyin al període en el qual l'empresa estava en situació concursal, ha de ser la de Crèdit contra la massa.

Insistir que a dia d'avui aquesta Sentència de la Sala primera del Tribunal Suprems, amb la reforma de la legislació vigent no té poca utilitat pràctica, ja que l'article 56 de l'Estatut dels Treballadors resa, i cito literalment en el seu punt primer "Quan l'acomiadament sigui declarat improcedent, l'empresari, en el termini de cinc dies des de la notificació de la sentència, pot optar entre la readmissió del treballador o l'abonament d'una indemnització equivalent a trenta-tres dies de salari per any de servei, prorratejant per mesos els períodes de temps inferiors a un any, fins a un màxim de vint mensualitats. L'opció per la indemnització determinarà l'extinció del contracte de treball, que s'entendrà produïda en la data del cessament efectiu en el treball ".

Només en el cas que s'opti per la readmissió, el treballador té dret als salaris de tramitació.

Si cal destacar en aquesta Sentència, com ja he dit anteriorment, un concepte que utilitza la Sala Primera, quan es refereix al "meritació del crèdit laboral" per a la qualificació del mateix. És pràctica habitual de les Administracions Concursals, a l'hora de qualificar pagues extres, la de definir, no per la meritació sinó per la generació d'aquestes al llarg de l'exercici empresarial, és a dir, extrapolar aquesta generació de la paga extra, a la data de presentació del concurs, determinant així una part d'aquestes com a crèdit contra la massa (les generades durant el període concursal) i la part generada abans de l'acceptació del concurs, la qualifiquen com a privilegi general. Parce que si seguim el criteri del Tribunal Suprem, s'haurien qualificar aquests emoluments, no segons es generen, sinó quan efectivament es deuen, i això és el la data en què neix l'obligació de pagament per part d'aquests per l'empresa, és dir a mitjans del mes de desembre i mitjans del mes juliol per regla general.

POSTS RELACIONATS

Subscriu-te a la Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter per rebre al teu email nostres articles i notícies relacionats amb el món del dret.

Posts destacats

Sentència obtinguda per Lúquez Associats sobre la condemna d'hores extraordinàries

10 de febrero de 2017

Sentència favorable a Lúquez Associats que eximeix de responsabilitat a l'Empresa que no ha substituït el rellevista en cas de subrogació empresarial que separa d'Empresa a jubilat parcial i rellevista.

30 de mayo de 2017

Nou èxit de Lúquez Associats. Sentència que dóna validesa a acord col·lectiu de jubilacions parcials per aplicar la normativa anterior a 2013

21 de julio de 2017

Sentència favorable dels jutjats socials de Sabadell, en el qual confirma l'acomiadament objectiu fundat en causes econòmiques ex article 52 c) de l'Estatut dels Treballadors procedit per l'empresa

27 de octubre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable del Jutjat Social de Barcelona

13 de noviembre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable de la Sala del TSJ de Catalunya

11 de diciembre de 2017

La garantia d'indemnitat, sentència favorable a Lúquez Associats

26 de febrero de 2018

Sentència del TS que estima el recurs de cassació interposat per Lúquez Associats

28 de marzo de 2018

Acomiadament d'esportista professional en SAD en situació de crisi

29 de marzo de 2018

Sentència del JS que estima la demanda interposada per Lúquez Associats declarant l'acomiadament improdecente

19 de septiembre de 2018

Incident execució: extensió responsabilitat

8 de noviembre de 2018

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació del plus Penós Tòxic i Perillós

28 de noviembre de 2018

Notificada Sentència que estima els interessos de la nostra clienta, declarant que la mateixa és tributària d'una Incapacitat Permanent Absoluta.

15 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable de la Sala del Social del TSJ d'Astúries

16 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya

23 de enero de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical i avala la decisió empresarial de no deixar entrar a tres membres del Comitè d'Empresa acomiadats mentre no hi hagi sentència d'acomiadament

5 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral

30 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre impugnació de sanció disciplinària

29 de mayo de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre reconeixement de la prestació d'incapacitat permanent total

24 de julio de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de canvi de contingència

24 de septiembre de 2019

Sentència favorable per Lúquez Associats en matèria de responsabilitat prestacional de l'empresa

27 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats a recurs presentat per membres del Comitè en procediment de reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical

30 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació de l'Plus Manteniment

21 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats que exclou el Sindicat majoritari de l'Comitè d'Empresa de la Comissió Paritària de el Conveni

25 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

5 de marzo de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

6 de marzo de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats davant sol·licitud empresarial d'un ERTO de força major

10 de julio de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de llicència i permisos

5 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de reclamació enfront de FOGASA

30 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria

11 de noviembre de 2020

Nova sentència de Lúquez Associats de TS en matèria de successió empresarial en adquisició d'unitat productiva

30 de noviembre de 2020
Imagen de seguimiento