Segueix-nos a LinkedIn per estar al dia de les notícies del sector Jurídic-Laboral
FAQ

PREGUNTES FREQÜENTS

¿Es pot acomiadar algú per repetides baixes per malaltia?

Sí. Per faltes d'assistència al treball, encara justificades però intermitents, que arribin al 20% de les jornades hàbils en dos mesos consecutius sempre que el total de faltes d'assistència en els dotze mesos anteriors arribi al cinc per cent de les jornades hàbils, o el 25% en quatre mesos discontinus dins d'un període de dotze mesos. Els períodes de dos o quatre mesos es computaran de data a data des de la baixa inicial.


No es computaran com a faltes d'assistència, a l'efecte del paràgraf anterior, les absències degudes a vaga legal pel temps de durada de la mateixa, l'exercici d'activitats de representació legal dels treballadors, accident de treball, maternitat, risc durant l' embaràs i la lactància, malalties causades per embaràs, part o lactància, paternitat, llicències i vacances, malaltia o accident no laboral quan la baixa hagi estat acordada pels serveis sanitaris oficials i tingui una durada de més de vint dies consecutius, ni les motivades per la situació física o psicològica derivada de violència de gènere, acreditada pels serveis socials d'atenció o serveis de salut, segons procedeixi. Tampoc es computen les absències que obeeixin a un tractament mèdic de càncer o malaltia greu.

AL NOSTRE BLOC TROBARÀS:

Informació sobre FOGASA, és el Fons de Garantia Salarial que cobreix el pagament dels sous i indemnitzacions de les persones que no perceben les retribucions de l'empresa on treballen o han treballat
Imagen de seguimiento