Segueix-nos a LinkedIn per estar al dia de les notícies del sector Jurídic-Laboral
FAQ

PREGUNTES FREQÜENTS

Qui està obligat a la declaració de l'IRPF?

Estan obligats a declarar (sigui confirmant un esborrany o presentant una declaració) tots els contribuents persones físiques residents a Espanya, excepte els que hagin percebut, exclusivament, rendes procedents de:


1. Rendiments del treball personal, iguals o inferiors a 22.000 euros anuals:

Sempre que procedeixin d'un sol pagador.

• Quan hi hagi diversos pagadors, sempre que la suma del segon i posteriors per ordre de quantia no superin en conjunt la quantitat de 1.500 euros.

• Quan els únics rendiments de treball consisteixin en prestacions passives (pensions de la Seguretat social i de classes passives, prestacions de plans de pensions, assegurances col·lectius, mutualitats de previsió social, plans de previsió social empresarial, Plans de previsió assegurats i prestacions d'assegurances de dependència), sempre que la determinació del tipus de retenció aplicable s'hagi realitzat d'acord amb el procediment especial reglamentàriament establert (a sol·licitud del contribuent mitjançant presentació del model 146).

 

El límit es fixa en 12.000 euros anuals en els següents supòsits:
a. Quan els rendiments del treball procedeixin de més d'un pagador i la suma de les quantitats percebudes del segon i restants per ordre de quantia superin la quantitat de 1.500 euros anuals.
b. Quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.
c. Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir.
d. Quan es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.

Tenen la consideració en 2014 de rendiments del treball sotmesos a un tipus fix de retenció: les retribucions percebudes per la condició d'administradors i membres dels consells d'administració, de les juntes que facin les funcions i altres membres d'altres òrgans representatius (retenció del 37%, un 35% aplicable a 2016), així com els rendiments derivats d'impartir cursos, conferències i similars, o derivats de l'elaboració d'obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació (retenció del 15 %).

2. Rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, amb el límit conjunt de 1.600 euros anuals.
A partir lƇ de gener de 2014 se s'exclou del límit conjunt de 1.600 euros anuals als guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsaments d'accions o participacions-cions d'institucions d'inversió col·lectiva en què la base de retenció no procedeixi determinar per la quantia a integrar en la base imposable. Quan la base de retenció no s'hagi determinat en funció de la quantia a integrar en la base imposable el guany patrimonial obtingut procedent de transmissions o reemborsaments d'accions o participacions d'institucions d'inversió col·lectiva no es pot computar com a guany patrimonial sotmès a retenció o ingrés a compte a l'efecte dels límits excloents de l'obligació de declarar.

3. Rendes immobiliàries imputades, rendiments de lletres del tresor i subvencions per a adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat, amb límit conjunt de 1.000 euros anuals.

No hauran de presentar declaració en cap cas els que obtinguin el 2014 rendiments íntegres del treball, de capital o d'activitats econòmiques, o guanys patrimonials que conjuntament no superin els 1.000 euros ni els que hagin tingut, exclusivament, pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.


No obstant això, encara que no estiguin obligats a declarar, tots els contribuents que tinguin dret a rebre una devolució han de confirmar l'esborrany o presentar la declaració per obtenir la seva devolució.


Els límits anteriors són aplicables tant en tributació individual com conjunta.


Estan obligats a declarar en tot cas els contribuents que percebin qualsevol altre tipus de rendes diferents de les anteriors o superin els imports màxims indicats.


Estan obligats a presentar declaració en model ordinari (no poden utilitzar l'esborrany):

• Els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques (empresaris, professionals, agricultors, ramaders, etc.).
• Els que percebin rendiments del capital mobiliari no subjectes a retenció o ingrés a compte.
• Els que hagin tingut guanys patrimonials no subjectes a retenció o ingrés a compte i qualsevol tipus de subvenció qualificada com a rendiment d'activitats econòmiques.
• Els contribuents amb imputació de rendes immobiliàries que procedeixin de més de vuit immobles.
• Els contribuents perceptors de rendiments del capital immobiliari, en tots els casos i / o de rendiments derivats de l'arrendament o cessió de béns.
• Els socis, hereus, comuners o partícips d'entitats en règim d'atribució de rendes que realitzin activitats econòmiques.


Els obligats a presentar declaració tenen a la seva disposició la Guia i el Manual de Renda 2014, així com el programa PADRE, instruments que els facilitaran l'emplenament de la declaració.


S'elimina la referència d'obligats a declarar en tot cas els contribuents que tinguin dret a la deducció per compte estalvi-empresa, si exerceixen aquest dret, ja que aquesta deducció es suprimeix amb la reforma.
(Modificació article 96 de la LIRPF)

AL NOSTRE BLOC TROBARÀS:

Informació sobre FOGASA, és el Fons de Garantia Salarial que cobreix el pagament dels sous i indemnitzacions de les persones que no perceben les retribucions de l'empresa on treballen o han treballat
Imagen de seguimiento