Acomiadament per deslleialtat professional

La Justícia determina que la gravetat d’una sola acció pot merèixer la sanció d’acomiadament. D’altra banda, la realització d’una activitat professional durant un període d’incapacitat temporal és considerada com una transgressió greu, per la qual cosa pot comportar acomiadament disciplinari.

 

Al gener de 2011, una treballadora d’un despatx professional que exercia els seus serveis des de l’any 2011, va atendre a un client la intenció era presentar una reclamació davant del FOGASA. Aquesta va proposar que s’estenguessin poders al seu favor i d’una altra lletrada del despatx. Posteriorment, la professional va causar baixa per incapacitat temporal i en la mateixa data, l’altra lletrada va causar baixa empresarial, la qual va iniciar en solitari un despatx professional independent.

Al juny, el FOGASA va abonar en el compte bancari de la demandant, l’import de la quantitat corresponent a la reclamació i es va posar en contacte amb la part actora manifestant-li que havien canviat d’oficina. Posteriorment, la demandant, en una oficina propera al despatx habitual, li va lliurar els diners al client, i pagant aquest una minuta d’519,20 euros. De tal actuació efectuada mentre es trobava de baixa per incapacitat temporal, no es va adonar l’empleadora.

La Justícia entén que aquestes conductes són prou greus com per merèixer l’acomiadament, sense tenir dret a indemnització ni salaris de tramitació. Els arguments principals de la doctrina són la gravetat d’una conducta es basa en la declaració dels fets provats, que són, bàsicament, els referenciats anteriorment, que causen el trencament de la relació laboral per conductes que manifestin engany o ocultació, de la manera que si el treballador està incapacitat, té prohibida qualsevol obligació ja sigui a nivell personal o aliè i més quan d’aquesta incapacitat es desprengui l’obligació de la Seguretat Social de realitzar el pagament per incapacitat temporal, ja que l’Empresa contractant està incorrent en causa de transgressió de la bona fe contractual.