Adquirir una empresa en concurs no t’obliga a pagar els seus deutes amb la Seguretat Social

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha determinat, en la seva recent acte de 28 de gener de 2015 (assumpte C-688/13), que la venda d’unitat productiva en concurs de creditors pot permetre la no assumpció dels deutes salarials i davant de la Seguretat Social, si així s’acorda pel jutge del concurs. L’esmentada resolució atén una qüestió plantejada pel Jutjat del Mercantil nº 3 de Barcelona sobre si és ajustat a la normativa europea la previsió continguda en la Llei Concursal de permetre que el jutge del concurs acordi la no subrogació en les obligacions laborals i els crèdits de la seguretat social d’aquells treballadors que es traspassin amb la venda de la unitat productiva.

En aquest sentit, l’article 149 de la Llei Concursal estableix que existeix successió d’empresa, a efectes laborals i de seguretat social en la venda d’unitats productives en el concurs. No obstant això, el jutge del concurs pot establir la no subrogació en la part de la quantia dels salaris o indemnitzacions pendents de pagament anteriors a l’alienació que sigui assumida pel Fons de Garantia Salarial.

No obstant això, la norma comunitària estableix que els drets i obligacions que derivin d’un contracte de treball o d’una relació laboral vigent en el moment en què es produeix el traspàs, es transfereixen al cessionari.

La Sentència del Tribunal de Justícia entén que no són incompatibles ambdós preceptes ja que la previsió de l’article 149 de la Llei Concursal es refereix a una situació específica com és la insolvència del cedent que permet crear una excepció sobre la regla general en les transmissions de unitats productives.

No obstant això, i malgrat l’ajuda del Tribunal de Justícia Europeu amb el present acte, la recent reforma de la Llei Concursal operada pel RD-llei 11/2014, exclou la possibilitat de no adquirir els crèdits de la Seguretat Social a la compra d’unitats productives, de manera que la recent resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea només tindrà efectes front als deutes per salaris de treballadors .. Una mostra més del legislador espanyol en constituir privilegis encoberts a favor de crèdit públic.

Adquirir una empresa en concurs