Ajornaments a la seguretat social. Un marge per al respir de les empreses.

No és una novetat, lamentablement, que un dels problemes més grans de les Empreses és el de la liquiditat per poder afrontar els pagaments que ordinàriament es van meritant (tributs, nòmines, assegurances socials, …), els que fan difícil que les Empreses puguin remuntar i invertir en el seu futur, i no només aguantar el passar el dia a dia.

L’objecte del present article és donar a conèixer la possibilitat, condicions i requisits per sol·licitar un ajornament en el pagament de les quotes ordinàries a la Seguretat Social, pel que la Seguretat Social permetrà el fraccionament en el pagament de les quotes de la Seguretat Social .

En Lúquez ASSOCIATS, SL, com a Empresa especialista en temes laborals i de seguretat social, disposa d’una àmplia experiència en la tramitació d’ajornaments davant la Tresoreria General de la Seguretat així com un coneixement exhaustiu del funcionament intern del referit organisme a nivell local i estatal , comprometent-se, després de l’estudi de la situació de la seva Empresa i la viabilitat de l’ajornament, a aconseguir les millors condicions possibles per al mateix.

Els òrgans de la Tresoreria General de la Seguretat Social, es poden concedir ajornaments per al pagament de deutes amb la Seguretat Social, a sol·licitud dels subjectes responsables del pagament, quan la situació economicofinancera i altres circumstàncies concurrents, discrecionalment apreciades per l’òrgan competent per resoldre, els impedeixi efectuar l’ingrés dels seus dèbits en els terminis i termes establerts amb caràcter general per la normativa. La concessió de l’ajornament tindrà caràcter discrecional, encara que en tot cas la Tresoreria General de la Seguretat Social haurà de raonar i motivar de manera suficient la resolució denegatòria de l’ajornament solicitado.La concessió de l’ajornament, que no la seva mera sol·licitud, suspèn el procediment recaptatori, i manté la situació d’estar al corrent de pagaments a tots els efectes (bonificacions, subvencions, …).

Pel que fa a la competència orgànica per a la concessió de l’ajornament, vindrà determinada en funció de la quantia del deute ajornable (des de la mateixa Administració de la localitat de l’Empresa, fins al director general de la Seguretat Social, passant per les subdireccions i direccions provincials i / o estatals corresponents).

La durada total de l’ajornament no pot excedir els cinc anys. Això no obstant, quan concorrin causes de caràcter extraordinari degudament acreditades, es podrà concedir un altre període superior, prèvia acceptació per la Direcció General de la Seguretat Social.

Podrà ser objecte d’ajornament qualsevol deute de Seguretat Social objecte de gestió recaptatòria, excepte les quotes corresponents a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals, i l’aportació dels treballadors corresponent a les quotes ajornades, que seran considerades com a quotes inajornables l’ingrés haurà, si no estigués ja realitzat amb anterioritat, en el termini d’un mes des de la data de notificació de la resolució per la qual es concedeixi l’ajornament.

Així mateix pot ser objecte d’ajornament les quantitats degudes en concepte de recàrrec sobre prestacions econòmiques degudes a accident de treball o malaltia professional originat per manca de mesures de seguretat i higiene en el treball, només en el cas que l’ajornament es garanteixi íntegrament amb aval .

El compliment de l’ajornament s’ha d’assegurar mitjançant garanties suficients per cobrir el principal del deute i els recàrrecs, interessos i costes, considerant-se incomplert si no es constitueixen els drets personals o reals de garantia que estableixi la resolució de concessió, en el termini que aquesta determini (30 dies habitualment). No serà exigible aval en ajornaments inferiors a 30.000 € o 90.000 € si es acord l’ingrés immediat d’almenys un terç del deute, o quan, concorrin causes de caràcter extraordinari que així ho aconsellin, i el secretari d’Estat de la Seguretat Social autoritzi expressament l’exempció de garanties, prèvia proposta favorable del director general de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

La concessió d’ajornament donarà lloc a la meritació d’interès, que serà exigible des de la concessió fins a la data de pagament, d’acord al tipus d’interès legal del diner que es trobi vigent en cada moment durant el període de durada de l’ajornament.

Així mateix, es considera incomplert l’ajornament en el moment en què el beneficiari deixi de mantenir-se al corrent en el pagament de les seves obligacions amb la Seguretat Social, amb posterioritat a la seva concessió.

Els deutes generades amb posterioritat a la concessió d’un ajornament poden ser objecte d’un nou ajornament sempre que la sol·licitud es formuli dins el termini reglamentari del seu ingrés.

En alguna situacions, el pagament puntual de les quotes de seguretat social són un llosa per tirar el negoci endavant, no deixi que això sigui així, contacteu amb LÑÚQUEZ ASSOCIATS, SL i aconseguirem la millor manera d’ajornar els seus pagaments amb l’implacable òrgan recaptatori.