Ampliació de la durada del permís de paternitat a 4 setmanes

A partir d’aquest 1 de gener, el permís de paternitat s’ampliarà sis anys després de la seva aprovació per llei. Aquesta ampliació havia d’haver entrat en vigor, com tard, l’1 de gener de 2013. La Llei 9/2009 d’ampliació de la durada del permís de paternitat ha entrat en vigor a partir de 2017.01.01, tal com estableix la disposició final onzena de la Llei 48/2015 de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016. per tant, el treballador tindrà dret al permís de paternitat durant quatre setmanes ininterrompudes, en els supòsits de naixement de fill, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment, que hagin tingut lloc a partir del 2017.01.01 (no anterior). En els supòsits de part, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment múltiples, el permís de paternitat s’ampliarà en dos dies més per cada fill a partir del segon.

Per ser beneficiari del mateix es requereix estar afiliat i en alta en la Seguretat Social i tenir cobert un període de cotització de 180 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors al naixement del nen, o alternativament, 360 dies cotitzats al llarg de la vida laboral. La prestació econòmica equivaldrà al 100% de la base reguladora que serà la base de cotització anterior al mes del naixement. Les quatre setmanes es han d’agafar just després dels dos dies que hi per naixement de fill, al llarg de la baixa maternal o quan aquesta acaba.