Anàlisi de la retribució dels socis treballadors i / o administradors

S’analitza breument les noves implicacions mercantils, laborals i en major mesura fiscals, de les empreses i els seus administradors / consellers com a conseqüència de la reforma de la Llei de societats de capital instrumentada a través de la Llei 31/2014 de millora del govern corporatiu, així com la seva immediata entrada en vigor el 24 de desembre de 2014 i 1 gener 2015 (per a determinats requisits).

L’esmentada reforma estableix un nou i ampliat marc de responsabilitat i deure de diligència per als administradors de fet i de dret, per als consellers i les comissions dels consells d’administració, matèria aquesta última en la qual se centra aquest resum.

Les principals novetats es concentren en les modificacions dels articles 217,218, 219 i 249 de l’esmentada llei:

· Article 217. Novetat en paràgraf 2/4 en els conceptes i quanties màximes retribuïdes. L’import màxim de la remuneració anual del conjunt dels administradors en la seva condició de tals ha de ser aprovat per la junta general i romandrà vigent fins que no s’aprovi la seva modificació, llevat que la Junta General determini una altra cosa. El sistema de remuneració establert determinarà el concepte o conceptes retributius a percebre pels administradors en la seva condició de tals.

· Article 218. Remuneració mitjançant participació en beneficis. Els estatuts han de determinar l’import màxim. En la societat de responsabilitat limitada, el percentatge màxim de participació en cap cas podrà ser superior al deu per cent dels beneficis repartibles entre els soci (abans 4%).

· Article 219. Remuneració vinculada a les accions de la societat, l’acord de la junta general d’accionistes haurà d’incloure el nombre màxim d’accions que es podran assignar a cada exercici a aquest sistema de remuneració, el ​​preu d’exercici o el sistema de càlcul del preu d’exercici de les opcions sobre accions, el valor de les accions que, si escau, es prengui com a referència i el termini de durada del pla.

· Article 249. Delegació de facultats del consell d’administració. Com a novetat íntegra d’aquest article, es pot retribuir a membres del consell d’administració per les seves funcions executives tot i que en els estatuts la remuneració de estableixi gratuïta, serà suficient un contracte mercantil entre el conseller i la societat i un acord de 2/3 del consell de administració (el contracte s’annexarà a la Acta). Es reprodueix íntegre aquest nou article:

1. Quan els estatuts de la societat no disposin el contrari i sense perjudici dels apoderaments que pugui conferir a qualsevol persona, el consell d’administració pot designar d’entre els seus membres a un o diversos consellers delegats o comissions executives, establint el contingut, els límits i les modalitats de delegació.

2. La delegació permanent d’alguna facultat del Consell d’Administració en la Comissió Executiva o al conseller delegat i la designació dels administradors que hagin d’ocupar aquests càrrecs requeriran per a la seva validesa el vot favorable de les dues terceres parts dels components del consell i no produiran cap efecte fins a la seva inscripció al Registre Mercantil.

3. Quan un membre del consell d’administració sigui nomenat conseller delegat o se li atribueixin funcions executives en virtut d’un altre títol, caldrà que se celebri un contracte entre aquest i la societat que haurà de ser aprovat prèviament pel consell d’administració amb el vot favorable de les dues terceres parts dels seus membres. El conseller afectat s’ha d’abstenir d’assistir a la deliberació i de participar en la votació. El contracte aprovat s’haurà d’incorporar com a annex a l’acta de la sessió.

4. En el contracte es detallaran tots els conceptes pels quals pugui obtenir una retribució per l’exercici de funcions executives, incloent, si és el cas, l’eventual indemnització per cessament anticipat en aquestes funcions i les quantitats a abonar per la societat en concepte de primes d’assegurança o de contribució a sistemes d’estalvi. El conseller no podrà percebre cap retribució per l’exercici de funcions executives les quantitats o conceptes no estiguin previstos en aquest contracte. El contracte ha de ser conforme amb la política de retribucions aprovada, si s’escau, per la junta general. »”

Pel que fa a les implicacions laborals de Llei 31/2014 de societats de capital, la principal és la desaparició de la teoria del doble vincle dels administradors / consellers en quedar supeditada a vinculacions mercantils seva retribució com a administrador.

Així mateix s’ha d’acreditar la relació laboral en funció del règim d’activitat empresarial o professional i de les notes de dependència així com el que estipula La Llei 26/2014, en el modificat del art.27.1 de la LIRPF, amb vigència a partir de lƇ de gener de 2015, objectivant les regles de tributació aplicables als socis professionals.

Finalment les implicacions fiscals es basaran per els articles 217 a 219 de la Llei 31/2014 de societats de capital si el càrrec està retribuït i pel que estipula l’article 249 si no estan retribuïts i es fixen retribucions per les seves funcions executives.

En diagrama següent s’il·lustra gràficament la seva incidència fiscal:

diagrama-anàlisi-retribucion