Anul·lació de clàusula sòl i devolució d’interessos

S’han de regularitzar les deduccions per inversió en habitatge habitual practicades com a conseqüència de l’eliminació de la clàusula sòl en percebre el contribuent de la seva entitat bancària la devolució dels interessos del préstec hipotecari pagats de més? ¿Hi ha guany patrimonial?

La devolució per part del banc dels interessos pagats per préstecs hipotecaris en virtut de l’anul·lació de les clàusules sòl no suposarà rendiment o guany per al contribuent en considerar que el seu pagament constitueix únicament una aplicació de renda sempre que aquests interessos no hagin estat objecte de deducció per part del contribuent dels rendiments del capital immobiliari o dels rendiments d’activitats econòmiques. Per tant, el contribuent no integrarà en la seva declaració les quantitats percebudes per aquest concepte.

Ara bé, si aquests interessos van formar part de la base de la deducció per inversió en habitatge habitual, el contribuent haurà de procedir a regularitzar les deduccions practicades d’aquells exercicis en què va incloure a la base de la deducció dels interessos retornats acord amb el que disposa l’article 59 del Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Reial Decret 439/2007, afegint les quantitats indegudament deduïdes per aquest motiu a les quotes líquides meritades, més els interessos de demora a què es refereix l’article 26.6 de la Llei 58/2003, general tributària.

Normativa / Doctrina: Article 68 .1 Llei 35/2006 vigent a 31 de desembre de 2012. Article 59 Reial Decret 439 / 2007. Consulta Vinculant DGT V 2429 -16 de 03 de juny de 2016. V2430-16 de 03 de juny de 2016.

DGT V 2431 -16 de 3 juny 2016.