Aprovat el Reial Decret Llei per a la reforma urgent del sistema de Formació Professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral

Aprovat el Reial Decret Llei per a la reforma urgent del sistema de Formació Professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral
S’implantarà el compte-formació que acompanyarà al treballador al llarg de la seva carrera professional a fi d’acreditar el seu historial formatiu i d’orientar l’oferta formativa a l’increment de la seva ocupabilitat.

En relació amb la formació per a aturats, es posarà en marxa el “xec-formació” perquè pugui ser el desocupat qui triï l’entitat de la que rep formació, sense perjudici de l’assessorament previ i seguiment per part del Servei Públic d’Ocupació i subjecte als necessaris mecanismes d’informació i seguiment específics que es desenvolupin per a això.

A més, la formació que no es realitzi en el si de l’empresa només podrà impartir-se per entitats formatives acreditades i / o inscrites. Així mateix, aquestes entitats no podran subcontractar amb tercers l’execució de l’activitat formativa que els sigui adjudicada. El pagament anticipat en cap cas podrà superar el 25 per 100 i es prohibeix la subcontractació.