Audiència prèvia al delegat sindical en cas d’acomiadament d’un treballador.

Audiència prèvia al delegat sindical en cas d’acomiadament d’un treballador.

L’Estatut dels Treballadors (article 55.1), així com la Llei Orgànica de Llibertat Sindicatura (article 10.3.3º), estableixen l’obligació a l’empresari de donar audiència prèvia al delegat sindical de l’Empresa en el supòsit que es pretengui acomiadar un treballador afiliat al sindicat que representa el delegat sindical a l’empresa; és a dir, que abans d’acomiadar un afiliat a un sindicat que tingui Secció Sindical i delegat sindical a l’empresa, s’hauran de tenir en compte les al·legacions que el mateix pugui formular. En cas de no fer l’acomiadament es considerarà improcedent per raons de forma.

No obstant això, per a això, és requisit indispensable que l’empresari conegui i tingui constància de l’afiliació del treballador, en cas contrari, no s’obliga a l’empresari a realitzar una tasca de recerca sobre això.

La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Múrcia de 29 de Juny de 2.015, estableix que no pot declarar-se improcedent l’acomiadament d’un treballador la afiliació es desconeixia per l’empresari que no va donar audiència als delegats sindicals. Que ha de ser el sindicat o secció sindical, en defecte del treballador, qui ha de posar en coneixement de l’empresa qui està afiliat al sindicat si es pretén gaudir del dret d’audiència, en conseqüència l’empresari no té obligació de donar audiència, quan no queda acreditat el seu coneixement de l’afiliació en el moment de l’acomiadament ni amb anterioritat a ell.