Segueix-nos a LinkedIn per estar al dia de les notícies del sector Jurídic-Laboral
Bloc

Bloc

¿Els teletreballadors tenen dret a seguir percebent el plus de transport?

Sentència de l'AN - 2021.04.30 en matèria de Teletreball i plus de transport

Resum

L'Audiència Nacional considera lícit no abonar el plus de transport a aquells treballadors que realitzin teletreball.

Supòsit de fet

  1. En el conveni d'aplicació en l'empresa (II conveni col·lectiu de sector de Contact Center) es regula un plus extrasalarial de transport per cada dia de treball efectiu, per a aquells treballadors que comencin o acabin la jornada a partir de les 24:00 hores ( inclosos) i fins a les 06:00 hores (inclosos).
  2. Aquest plus no s'abona a el personal que realitza teletreball.
  3. La qüestió va ser sotmesa a la comissió paritària de l'conveni, al·legant la part empresarial que no correspon l'abonament de l'plus de transport en la situació de teletreball, ja que no obeeix als fins per als quals va ser creat, és a dir, compensar les despeses o bestretes que pateix l'empleat per desplaçar del seu domicili a centre de treball, ja que aquesta situació no es produeix quan no existeix cap desplaçament.
  4. Disconforme, un sindicat interposa demanda de conflicte col·lectiu davant els tribunals.

consideracions jurídiques

  • La qüestió litigiosa consisteix a determinar si el personal que es troba teletreballant té dret a percebre el plus de transport establert en el conveni col·lectiu de sector.
  • Sosté el sindicat demandant que l'esmentat plus, si bé apareix nominat com un plus extrasalarial relacionat com un supòsit plus de transport, el que en realitat abona és una penalitat de la feina desenvolupada en hores nocturnes sense exigir un desplaçament concret, ni uns concrets despeses, ni una justificació de l'desplaçament.
  • És a dir, la part sindical considera que no es tracta d'un plus que compensi la major despesa de transport a la franja entre les 24 i 6 hores, sinó la penositat per treballar de nit.
  • No obstant això, l'Audiència Nacional estableix que aquesta argumentació no té cap credibilitat des del moment en què el conveni col·lectiu en el seu art. 48 reconeix expressament un plus de nocturnitat, diferent a el plus de transport.
  • D'aquesta manera, no és possible que el plus de transport es percebi pels que teletreballen com a complement de nocturnitat quan una altra norma de l'conveni d'aplicació regula la compensació per treballar de nit.

conclusió

Per l'exposat, l'AN desestima la demanda de l'sindicat, ja que considera que l'argumentació de l'sindicat que no es tracta d'un plus de transport, sinó d'una penalitat per nocturnitat manca de tota lògica ja que en el conveni ja es regula la nocturnitat.

Si té qualsevol dubte, no dubti en contactar-nos, Lúquez ASSOCIATS compta amb professionals amb una llarga experiència en l'àmbit laboral que poden assessorar atenent a les seves circumstàncies concretes.

POSTS RELACIONATS

Subscriu-te a la Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter per rebre al teu email nostres articles i notícies relacionats amb el món del dret.

Posts destacats

Sentència obtinguda per Lúquez Associats sobre la condemna d'hores extraordinàries

10 de febrero de 2017

Sentència favorable a Lúquez Associats que eximeix de responsabilitat a l'Empresa que no ha substituït el rellevista en cas de subrogació empresarial que separa d'Empresa a jubilat parcial i rellevista.

30 de mayo de 2017

Nou èxit de Lúquez Associats. Sentència que dóna validesa a acord col·lectiu de jubilacions parcials per aplicar la normativa anterior a 2013

21 de julio de 2017

Sentència favorable dels jutjats socials de Sabadell, en el qual confirma l'acomiadament objectiu fundat en causes econòmiques ex article 52 c) de l'Estatut dels Treballadors procedit per l'empresa

27 de octubre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable del Jutjat Social de Barcelona

13 de noviembre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable de la Sala del TSJ de Catalunya

11 de diciembre de 2017

La garantia d'indemnitat, sentència favorable a Lúquez Associats

26 de febrero de 2018

Sentència del TS que estima el recurs de cassació interposat per Lúquez Associats

28 de marzo de 2018

Acomiadament d'esportista professional en SAD en situació de crisi

29 de marzo de 2018

Sentència del JS que estima la demanda interposada per Lúquez Associats declarant l'acomiadament improdecente

19 de septiembre de 2018

Incident execució: extensió responsabilitat

8 de noviembre de 2018

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació del plus Penós Tòxic i Perillós

28 de noviembre de 2018

Notificada Sentència que estima els interessos de la nostra clienta, declarant que la mateixa és tributària d'una Incapacitat Permanent Absoluta.

15 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable de la Sala del Social del TSJ d'Astúries

16 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya

23 de enero de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical i avala la decisió empresarial de no deixar entrar a tres membres del Comitè d'Empresa acomiadats mentre no hi hagi sentència d'acomiadament

5 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral

30 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre impugnació de sanció disciplinària

29 de mayo de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre reconeixement de la prestació d'incapacitat permanent total

24 de julio de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de canvi de contingència

24 de septiembre de 2019

Sentència favorable per Lúquez Associats en matèria de responsabilitat prestacional de l'empresa

27 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats a recurs presentat per membres del Comitè en procediment de reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical

30 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació de l'Plus Manteniment

21 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats que exclou el Sindicat majoritari de l'Comitè d'Empresa de la Comissió Paritària de el Conveni

25 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

5 de marzo de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

6 de marzo de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats davant sol·licitud empresarial d'un ERTO de força major

10 de julio de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de llicència i permisos

5 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de reclamació enfront de FOGASA

30 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria

11 de noviembre de 2020

Nova sentència de Lúquez Associats de TS en matèria de successió empresarial en adquisició d'unitat productiva

30 de noviembre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de prestacions

22 de julio de 2021

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de dret i quantitat

31 de agosto de 2021

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de nul·litat d'una extinció col·lectiva negociada durant la vigència d'un ERTO ETOP

8 de septiembre de 2021
Imagen de seguimiento