Segueix-nos a LinkedIn per estar al dia de les notícies del sector Jurídic-Laboral
Bloc

Bloc

Sentència favorable a Lúquez Associats davant sol·licitud empresarial d'un ERTO de força major

 

En dates recents Lúquez Associats li ha estat notificada Sentència de l'Jutjat del Social nombre 2 de Tarragona, al qual s'estima la demanda i es constata per la jutjadora d'instància la situació de força major invocada en el doble vessant, silenci administratiu positiu així com la causalitat invocada per l'Empresa davant l'Autoritat Laboral.

Baixant a la qüestió debatuda, és factible efectuar una breu sinopsi de l'context enjudiciat, partint de la presentació, en data 24 de Març de 2020, de sol·licitud empresarial d'un ERTO de força major davant el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, la qual va notificar en data 1 d'abril dels corrents, resolució denegatòria de no constatació de la situació proclamada per la Companyia.

Davant d'aquesta divergència, el nostre patrocinat presentar demanda ex. article 151 de la LRJS, impugnant l'acte administratiu i en el qual es peticionaba la constatació a l'òrgan judicial de la força major, amb revocació de l'acte administratiu, reivindicació que es fundava en doble vessant, el silenci positiu a l'notificar-se la Resolució de forma extemporània , ja col·lació, per exhibir causa la Societat per invocar la situació pretesa per tal de desplegar la mesura de flexibilitat exigida.

  1. En primer ordre de coses es implorava la constatació de força major de la sol·licitud presentada, al·legant l'aplicació de la institució de silenci administratiu positiu.

Atès que, segons el que estableix el Reial decret llei 8/2020, en el seu art. 22.2 c) disposa que la resolució de l'autoritat laboral es dictés en el termini de cinc dies des de la sol·licitud, amb l'informe previ, si escau, de ITSS, el qual s'haurà de limitar a constatar l'existència de força major. Així mateix, la DA 9a de el RDL 8/2020 disposa que als terminis previstos en aquest RD no els serà d'aplicació la suspensió de terminis administratius previstos en el RD 463/2020, pel que en el present cas, seguia vigent el termini de cinc dies per notificar. A majors l'art. 24.1 de la Llei 39/2015 disposa que si passat el venciment de l'termini màxim sense haver-se notificat resolució expressa, això legitima l'interessat a entendre estimada la seua petició per silenci positiu.

Segons resulta de l'expedient administratiu, la sol·licitud va tenir entrada en data 2020.03.24 i es va notificar a l'interessat resolució en data 2020.04.01 a les 10:06 hores del seu matí, a extramurs dels cinc dies habilitats per a aquesta finalitat .

En harmonia al que avantatja, la Ilma. Magistrada-Jutge estima la pretensió empresarial.

2. Queda s'acredita l'existència de força major, ja que l'empresa va tenir una falta de subministrament de recursos propis per a la realització del seu procés productiu així com caiguda dràstica de la demanda del seu producte, trobant encaix en la causalitat establerta a l'article 22 RDL 8/2020 i en la institució de la força major impròpia.

Fora dels supòsits impeditius d'activitat de l'RD Estat d'alarma, segons l'exegesi de la norma dictaminada en data 17 de març, el propi 47.3 de l'ET i normes de desenvolupament de l'RD 1483/2012, les Pautes marcades per la DGT o / i la pròpia Inspecció de Treball en data 2020.05.05, hi ha dues excepcions en què sí que podria apreciar-força major en el sector industrial, que són:

  • En el cas que l'empresa tingui manca de subministrament de recursos propis per a la realització de l'procés productiu, és a dir, manca de proveïdors, de manera que impedeixi greument continuar amb el desenvolupament de l'activitat com a conseqüència directa de l'Covid-19.
  • En el supòsit de suspensió o cancel·lació d'activitats, ha de tenir una caiguda dràstica de comandes per tal que pot incardinar-se en les causes que es considerin de força major. Així les coses la pèrdua de clients ha de ser rellevant i la causa de la suspensió o cancel·lació d'activitats dels clients haurà de derivar per estar afligits al seu torn per força major.

En atenció a criteris esmentats, concep la jutjadora que es donen sengles requisits en el supòsit examinat, en primer lloc, perquè es corrobora una manca de subministrament de recursos per al procés productiu, lligat a una cancel·lació d'un 70% de la totalitat de la cartera de clients, pèrdua que es deriva d'interrupcions de l'activitat de clients afectats per anàloga situació de força major, constándose que en la setmana 14 no va poder lliurar-se cap comanda.


Per tot això, la jutjadora entén constatada l'existència de força major, estimant la demanda presentada pel nostre client.

Si té qualsevol dubte, no dubti en contactar-nos, Lúquez ASSOCIATS compta amb professionals amb una llarga experiència en l'àmbit laboral que poden assessorar atenent a les seves circumstàncies concretes.

POSTS RELACIONATS

Subscriu-te a la Newsletter

Subscriu-te a la nostra Newsletter per rebre al teu email nostres articles i notícies relacionats amb el món del dret.

Posts destacats

Sentència obtinguda per Lúquez Associats sobre la condemna d'hores extraordinàries

10 de febrero de 2017

Sentència favorable a Lúquez Associats que eximeix de responsabilitat a l'Empresa que no ha substituït el rellevista en cas de subrogació empresarial que separa d'Empresa a jubilat parcial i rellevista.

30 de mayo de 2017

Nou èxit de Lúquez Associats. Sentència que dóna validesa a acord col·lectiu de jubilacions parcials per aplicar la normativa anterior a 2013

21 de julio de 2017

Sentència favorable dels jutjats socials de Sabadell, en el qual confirma l'acomiadament objectiu fundat en causes econòmiques ex article 52 c) de l'Estatut dels Treballadors procedit per l'empresa

27 de octubre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable del Jutjat Social de Barcelona

13 de noviembre de 2017

Lúquez Associats li ha estat notificada sentència favorable de la Sala del TSJ de Catalunya

11 de diciembre de 2017

La garantia d'indemnitat, sentència favorable a Lúquez Associats

26 de febrero de 2018

Sentència del TS que estima el recurs de cassació interposat per Lúquez Associats

28 de marzo de 2018

Acomiadament d'esportista professional en SAD en situació de crisi

29 de marzo de 2018

Sentència del JS que estima la demanda interposada per Lúquez Associats declarant l'acomiadament improdecente

19 de septiembre de 2018

Incident execució: extensió responsabilitat

8 de noviembre de 2018

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació del plus Penós Tòxic i Perillós

28 de noviembre de 2018

Notificada Sentència que estima els interessos de la nostra clienta, declarant que la mateixa és tributària d'una Incapacitat Permanent Absoluta.

15 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable de la Sala del Social del TSJ d'Astúries

16 de enero de 2019

Notificada Lúquez Associats Sentència favorable del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya

23 de enero de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical i avala la decisió empresarial de no deixar entrar a tres membres del Comitè d'Empresa acomiadats mentre no hi hagi sentència d'acomiadament

5 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral

30 de abril de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre impugnació de sanció disciplinària

29 de mayo de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats sobre reconeixement de la prestació d'incapacitat permanent total

24 de julio de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de canvi de contingència

24 de septiembre de 2019

Sentència favorable per Lúquez Associats en matèria de responsabilitat prestacional de l'empresa

27 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats a recurs presentat per membres del Comitè en procediment de reclamació per vulneració del dret a la llibertat sindical

30 de septiembre de 2019

Sentència favorable a Lúquez Associats davant reclamació de l'Plus Manteniment

21 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats que exclou el Sindicat majoritari de l'Comitè d'Empresa de la Comissió Paritària de el Conveni

25 de febrero de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

5 de marzo de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

6 de marzo de 2020

Sentència favorable a Lúquez Associats davant sol·licitud empresarial d'un ERTO de força major

10 de julio de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de llicència i permisos

5 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de reclamació enfront de FOGASA

30 de octubre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria

11 de noviembre de 2020

Nova sentència de Lúquez Associats de TS en matèria de successió empresarial en adquisició d'unitat productiva

30 de noviembre de 2020

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de prestacions

22 de julio de 2021

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de dret i quantitat

31 de agosto de 2021

Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de nul·litat d'una extinció col·lectiva negociada durant la vigència d'un ERTO ETOP

8 de septiembre de 2021
Imagen de seguimiento