Sentència favorable a Lúquez Associats davant sol·licitud empresarial d’un ERTO de força major

 

En dates recents Lúquez Associats li ha estat notificada Sentència de l’Jutjat del Social nombre 2 de Tarragona, al qual s’estima la demanda i es constata per la jutjadora d’instància la situació de força major invocada en el doble vessant, silenci administratiu positiu així com la causalitat invocada per l’Empresa davant l’Autoritat Laboral.

Baixant a la qüestió debatuda, és factible efectuar una breu sinopsi de l’context enjudiciat, partint de la presentació, en data 24 de Març de 2020, de sol·licitud empresarial d’un ERTO de força major davant el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, la qual va notificar en data 1 d’abril dels corrents, resolució denegatòria de no constatació de la situació proclamada per la Companyia.

Davant d’aquesta divergència, el nostre patrocinat presentar demanda ex. article 151 de la LRJS, impugnant l’acte administratiu i en el qual es peticionaba la constatació a l’òrgan judicial de la força major, amb revocació de l’acte administratiu, reivindicació que es fundava en doble vessant, el silenci positiu a l’notificar-se la Resolució de forma extemporània , ja col·lació, per exhibir causa la Societat per invocar la situació pretesa per tal de desplegar la mesura de flexibilitat exigida.

  1. En primer ordre de coses es implorava la constatació de força major de la sol·licitud presentada, al·legant l’aplicació de la institució de silenci administratiu positiu.

Atès que, segons el que estableix el Reial decret llei 8/2020, en el seu art. 22.2 c) disposa que la resolució de l’autoritat laboral es dictés en el termini de cinc dies des de la sol·licitud, amb l’informe previ, si escau, de ITSS, el qual s’haurà de limitar a constatar l’existència de força major. Així mateix, la DA 9a de el RDL 8/2020 disposa que als terminis previstos en aquest RD no els serà d’aplicació la suspensió de terminis administratius previstos en el RD 463/2020, pel que en el present cas, seguia vigent el termini de cinc dies per notificar. A majors l’art. 24.1 de la Llei 39/2015 disposa que si passat el venciment de l’termini màxim sense haver-se notificat resolució expressa, això legitima l’interessat a entendre estimada la seua petició per silenci positiu.

Segons resulta de l’expedient administratiu, la sol·licitud va tenir entrada en data 2020.03.24 i es va notificar a l’interessat resolució en data 2020.04.01 a les 10:06 hores del seu matí, a extramurs dels cinc dies habilitats per a aquesta finalitat .

En harmonia al que avantatja, la Ilma. Magistrada-Jutge estima la pretensió empresarial.

2. Queda s’acredita l’existència de força major, ja que l’empresa va tenir una falta de subministrament de recursos propis per a la realització del seu procés productiu així com caiguda dràstica de la demanda del seu producte, trobant encaix en la causalitat establerta a l’article 22 RDL 8/2020 i en la institució de la força major impròpia.

Fora dels supòsits impeditius d’activitat de l’RD Estat d’alarma, segons l’exegesi de la norma dictaminada en data 17 de març, el propi 47.3 de l’ET i normes de desenvolupament de l’RD 1483/2012, les Pautes marcades per la DGT o / i la pròpia Inspecció de Treball en data 2020.05.05, hi ha dues excepcions en què sí que podria apreciar-força major en el sector industrial, que són:

  • En el cas que l’empresa tingui manca de subministrament de recursos propis per a la realització de l’procés productiu, és a dir, manca de proveïdors, de manera que impedeixi greument continuar amb el desenvolupament de l’activitat com a conseqüència directa de l’Covid-19.
  • En el supòsit de suspensió o cancel·lació d’activitats, ha de tenir una caiguda dràstica de comandes per tal que pot incardinar-se en les causes que es considerin de força major. Així les coses la pèrdua de clients ha de ser rellevant i la causa de la suspensió o cancel·lació d’activitats dels clients haurà de derivar per estar afligits al seu torn per força major.

En atenció a criteris esmentats, concep la jutjadora que es donen sengles requisits en el supòsit examinat, en primer lloc, perquè es corrobora una manca de subministrament de recursos per al procés productiu, lligat a una cancel·lació d’un 70% de la totalitat de la cartera de clients, pèrdua que es deriva d’interrupcions de l’activitat de clients afectats per anàloga situació de força major, constándose que en la setmana 14 no va poder lliurar-se cap comanda.

Per tot això, la jutjadora entén constatada l’existència de força major, estimant la demanda presentada pel nostre client.

Si té qualsevol dubte, no dubti en contactar-nos, Lúquez ASSOCIATS compta amb professionals amb una llarga experiència en l’àmbit laboral que poden assessorar atenent a les seves circumstàncies concretes.