Bonificacions per a l’any 2017: Contractació de joves (part 2)

Seguint l’anterior post que vam publicar en el qual tractem una part de les bonificacions en contractació de joves, continuem amb la temàtica per donar informació sobre la resta de bonificacions que faltaven per desenvolupar.

Les bonificacions que tractarem en aquesta publicació són les següents:

  • Contracte a majors de 45 anys per part d’autònoms joves
  • Incentius als contractes en pràctiques per la primera ocupació
  • Contractes Indefinits de treballadors procedents d’una ETT

Com prèviament avancem en el seu moment, totes elles ofereixen atractives possibilitats per a incentivar els contractes a joves (o majors de 45 anys) sent beneficiós per a petites i mitjanes empreses, així com els autònoms ja que la situació econòmica a l’hora de contractar no és la mateixa que les grans empreses que es pot permetre major volum de contractació. Aquestes bonificacions de les que tractarem no són per sempre, sinó que són temporals. Segons el que disposa el Reial Decret Llei 4/2013 de 22 de febrer de 2013 es mantindran fins que la taxa d’atur baixi del 15%.

 

Contracte a majors de 45 anys per part d’autònoms joves

Tindran dret a una reducció del 100% totes les quotes empresarials de la Seguretat Social, incloses les d’accidents de treball i malalties professionals i les quotes de recaptació conjunta, durant els 12 mesos següents a la contractació, els treballadors per compte propi menors de 30 anys, i sense treballadors assalariats, que contractin per primera vegada, de forma indefinida, mitjançant un contracte de treball a temps complet o parcial, a persones aturades d’edat igual o superior a 45 anys, inscrites ininterrompudament com a aturades a l’oficina d’ocupació a menys durant 12 mesos en els 18 mesos anteriors a la contractació o que resultin beneficiaris del programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació.

Per a l’aplicació dels beneficis previstos en aquest article, s’haurà de mantenir en l’ocupació al treballador contractat, almenys, 18 mesos des de la data d’inici de la relació laboral, llevat que el contracte s’extingeixi per causa no imputable a l’empresari o per resolució durant el període de prova. En cas d’incompliment d’aquesta obligació s’haurà de procedir al reintegrament dels incentius.

En tot cas, es podrà celebrar un nou contracte a l’empara d’aquest article, si bé el període total d’aplicació de la reducció no podrà excedir, en conjunt, de 12 mesos.

Important: En el cas que la contractació d’un treballador pogués donar lloc simultàniament a l’aplicació d’altres bonificacions o reduccions en les quotes de Seguretat Social, només podrà aplicar-se una d’elles, l’opció correspon al beneficiari en el moment de formalitzar l’alta del treballador en la Seguretat Social.

 

En resum de l’anterior, els requisits que hi ha per l’autònom són: ser menor de 30 anys i no tenir treballadors contractats anteriorment. Amb un compromís de permanència de 18 mesos; en el cas del treballador: aturat de llarga durada (12 mesos) amb 45 o més anys o beneficiari del Pla Prepara (requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació). Aquesta bonificació no és acumulable amb altres bonificacions o reduccions de les quotes de la Seguretat Social.

 

Incentius als contractes en pràctiques per la primera ocupació

Sense perjudici del que estableix l’article 11.1 de l’Estatut dels Treballadors podran celebrar contractes en pràctiques amb joves menors de 30 anys, encara que hagin transcorregut 5 o més anys des de la finalització dels corresponents estudis.

Les empreses, inclosos els treballadors autònoms, que concertin un contracte en pràctiques amb un menor de 30 anys, tindran dret a una reducció del 50% de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes corresponent al treballador contractat durant tota la vigència del contracte .

En els supòsits en què el treballador estigués realitzant aquestes pràctiques no laborals en el moment de la concertació del contracte de treball en pràctiques, la reducció de quotes serà del 75%.

En el cas que el contracte es formalitzi amb persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, s’aplicarà de forma addicional una bonificació del 50% en el supòsit previst en el primer paràgraf d’aquest apartat, i del 25% en el supòsit que preveu el segon paràgraf d’aquest apartat, de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes corresponent al treballador contractat durant tota la vigència del contracte.

Per a l’aplicació de les mesures a què ens referim és necessària la formalització escrita dels contractes en el model que s’estableixi pel Servei Públic d’Ocupació Estatal.

En resum, entre les opcions que s’admeten per als contractes en pràctiques són les següents:

  • Joves menors de 30 anys que hagin acabat els seus estudis fa més de cinc anys.
  • Transformació de beques i pràctiques no laborals.
  • Possibilitat de celebrar un contracte en pràctiques després d’un contracte per a la formació anterior a la mateixa empresa que hagi donat lloc a l’obtenció d’un certificat de professionalitat.

 

Incentius a la incorporació de joves a entitats de l’economia social

Aquest incentiu que s’aplicava per a les cooperatives, societat laborals i empreses d’inserció que incorporessin com a socis treballadors a joves aturats menors de 30 anys o menors de 35 anys discapacitasdos, el 2017 ja no és d’aplicació per haver estat derogat.

La bonificació que s’aplicava era de 800 euros a l’any durant tres anys en el cas de les cooperatives i societats laborals i de 1.650 euros a l’any en el cas de les empreses d’inserció que s’incorporaven a joves en situació d’exclusió social.

Ara bé, tal com hem especificat anteriorment, aquests incentius han estat derogats pel que no és possible la seva aplicació.

 

Contractes Indefinits de treballadors procedents d’una Empresa de Treball Temporal

Estan vigents les següents bonificacions per a la contractació de joves provinents d’empreses de treball temporal (en endavant, ETT).

  • Bonificacions a contractes indefinits de treballadors procedents d’una ETT amb contracte de primera feina jove: Treballadors que haguessin estat contractats per una ETT amb contracte eventual, “primera ocupació jove” i posats a disposició d’una empresa usuària que procedeix a la seva contractació com a indefinit. Bonificació de les quotes empresarials a la Seguretat Social: Homes 500 euros / any. Dones 700 euros / any.

A tenor de l’art. 12.4 Llei 11/2013, de 26 de juliol disposa: “Les empreses, inclosos els treballadors autònoms, que, un cop transcorregut un termini mínim de tres mesos des de la seva celebració, transformin en indefinits els contractes a què es refereix aquest article tenen dret a una bonificació en les quotes empresarials a la Seguretat Social de 41,67 euros / mes (500 euros / any), durant tres anys, sempre que la jornada pactada sigui almenys del 50 per cent de la corresponent a un treballador a temps complet comparable . Si el contracte s’hagués celebrat amb una dona, la bonificació per transformació serà de 58,33 euros / mes (700 euros / any).

En el supòsit de treballadors contractats d’acord amb aquest article i posats a disposició d’empreses usuàries, aquestes tindran dret a idèntica bonificació, sota les condicions establertes en el paràgraf anterior, quan, sense solució de continuïtat, concertin amb aquests treballadors un contracte de treball per temps indefinit, sempre que hagués transcorregut un termini mínim de tres mesos des de la celebració del contracte inicial “.

  • Bonificacions a contractes indefinits per a treballadors procedents d’una ETT amb contracte per a la formació i l’aprenentatge: Treballadors que haguessin estat contractats per una ETT per a la formació i l’aprenentatge i posats a disposició d’una empresa usuària que procedeix a la seva contractació com a indefinit. Reducció de la quota empresarial a la Seguretat Social: Homes: 1500 euros / any. Dones: 1800 euros / any.

Disposició final 4t de la Llei 11/2013 de 26 de juliol: “Les empreses que, a la finalització de la seva durada inicial o prorrogada, transformin en contractes indefinits els contractes per a la formació i l’aprenentatge, sigui quina sigui la data de la seva celebració , tindran dret a una reducció en la quota empresarial a la Seguretat Social de 1.500 euros / any, durant tres anys. en el cas de dones, aquesta reducció serà de 1.800 euros / any.

En el supòsit de treballadors contractats per a la formació i l’aprenentatge i posats a disposició d’empreses usuàries, aquestes tindran dret, en els mateixos termes, a idèntica reducció quan, sense solució de continuïtat, concertin amb aquests treballadors un contracte de treball per temps indefinit “.

  • Bonificacions a contractes indefinits per a treballadors procedents d’una ETT amb contracte en pràctiques: Treballadors que haguessin estat contractats per una ETT per a la formació i l’aprenentatge i posats a disposició d’una empresa usuària que procedeix a la seva contractació com a indefinit. Bonificació de la quota empresarial a la Seguretat Social. Homes: 500 euros / any. Dones: 700 euros / any.

Art. 7 apartat 2 de la Llei 3/2012: Podran ser beneficiaris de les bonificacions establertes en aquest article les empreses que tinguin menys de cinquanta treballadors en el moment de produir-se la contractació, inclosos els treballadors autònoms, i societats laborals o cooperatives a les que s’incorporin treballadors com a socis treballadors o de treball, sempre que aquestes últimes hagin optat per un règim de Seguretat Social propi de treballadors per compte aliè.

Finalment, hem tractat les restants bonificacions que ens quedaven per detallar. En qualsevol cas si té qualsevol dubte respecte a les bonificacions per contractació de joves, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres. Lúquez ASSOCIATS SL , compta amb professionals amb una llarga experiència en l’àmbit laboral que poden assessorar atenent a les seves circumstàncies concretes.