Cal donar d’alta a un fix discontinu que està de baixa en el moment de la crida?

El contracte fix-discontinu és un tipus de contracte indefinit qual s’acorda per realitzar treballs que tinguin el caràcter de fixos, estables, però discontinus en el temps. Sol produir-se en llocs de treball que no duren tot l’any i que tenen uns pics d’activitat estables. En aquesta modalitat de contracte, el treballador té un contracte indefino mentre dura l’activitat que realitza i quan no està treballant cobra la prestació per desocupació.

Es pot crear un dubte en el cas que un dels treballadors que han de començar a treballar en un nou període estigui de baixa per IT en el moment de la crida. Hem de donar-li d’alta a la Seguretat Social o esperar que el treballador agafi l’alta?

El Tribunal Suprem, en Sentència de 14 de Juliol de 2.016 ha respost expressament a aquesta qüestió i ha determinat que si algun dels treballadors fixos discontinus, en el moment de la crida i reincorporació, està en situació d’incapacitat temporal (IT), la seva empresa haurà de donar-li igualment d’alta a la Seguretat Social com a la resta dels treballadors que sí s’incorporen. D’aquesta manera, quan el treballador deixa d’estar en situació d’IT, es reincorpora a la feina, de manera que no es veu perjudicat per haver estat d’IT, ja que si així fos es tractaria d’una discriminació respecte a la resta dels treballadors.

En aquesta sentència, el Suprem recorda que el deure de crida consisteix en una obligació de fer que materialitza el deure de proporcionar ocupació efectiva als treballadors. Fruit directe d’aquesta obligació empresarial, raona el TS, “és la necessitat d’incorporar al treballador anomenat quan això sigui possible i, en tot cas, el deure de realitzar els tràmits oportuns amb vista al seu registre a l’efecte d’alta i cotització a la Seguretat Social “.

En efecte, raona el suprem, “encara que el treballador es trobés malalt, això no eximeix de l’obligació de crida a l’empresa qui de realitzar-lo, haurà de procedir a donar d’alta al treballador sense perjudici de cursar seguidament la baixa per incapacitat temporal, podent d’aquesta manera procedir a contractar interinament a una altra persona perquè ocupi el lloc de treball del malalt si per convenient en té a través de l’oportú contracte d’interinitat “.

En definitiva, conclou el Tribunal Suprem, “han de ser cridats els treballadors en situació d’incapacitat temporal, moment a partir del qual l’empresa ha d’assumir l’obligació de col·laboració amb la Seguretat Social, si bé la reincorporació efectiva al treball es produirà a partir del alta mèdica “.