Càlcul de la indemnització exempta en cas de reconeixement empresarial d’antiguitat major