Calendari laboral per a 2018

Resolució de 9 d’octubre de 2017, de la Direcció general d’Ocupació, per la qual es publica la relació de festes laborals per a l’any 2018. (BOE núm. 245, de 11 d’octubre de 2017)

L’article 45.1 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, enumera les festes laborals d’àmbit nacional, de caràcter retribuït i no recuperable, distingint entre les assenyalades en els apartats a), b) ic), que tenen el caràcter de nacional no substituïbles per les comunitats autònomes, i les reflectides en l’apartat d), respecte de les quals les comunitats autònomes poden optar entre la celebració al seu territori d’aquestes festes o la seva substitució per altres que, per tradició, els siguin pròpies.

Entre les facultats reconegudes a les comunitats autònomes en l’article 45.3 del Reial Decret 2001/1983, es troba també la possibilitat de substituir el descans del dilluns següent a les festes nacionals que coincideixen en diumenge per la incorporació a la relació de festes de la Comunitat Autònoma d’altres que els siguin tradicionals, així com l’opció entre la celebració de la Festa de Sant Josep o la de Santiago Apòstol en el seu corresponent territori.

Així mateix, l’apartat 2 de l’article 37 de l’Estatut dels Treballadors, Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, faculta en el seu últim paràgraf a aquelles comunitats autònomes que no poguessin establir una de les seves festes tradicionals per no coincidir amb diumenge un nombre suficient de festes nacionals per afegir, en l’any que així ocorri, una festa més, amb caràcter de recuperable, al màxim de catorze.

La Direcció General d’Ocupació ha resolt disposar la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» de la relació de festes laborals per a l’any 2018 d’àmbit nacional, de comunitat autònoma i de les ciutats de Ceuta i Melilla que figuren com a annex a aquesta Resolució .