Clàusules sòl. És molt probable que el banc s’hagi fet amo d’uns diners que són de vostè. Exigeixi el seu dret

Hem llegit en els mitjans de comunicació la notícia de la recent sentència on es condemna a la banca espanyola per les clàusules sòl amb caràcter retroactiu.

Les clàusules sòl no són l’únic element distorsionador en la relació banc – consumidor. Els tribunals han anat detectant una sèrie de condicions que han de ser revisades per ABUSIVES.

A dia d’avui, si som consumidors, som capaços de discutir als bancs aspectes com els següents (ressenyem uns quants a títol d’exemple, sense ànim de ser exhaustiu):

  • Imposició d’un tipus d’interès de demora també abusiu, considerant-se com a tal a nivell hipotecari aquells interessos que superin tres vegades l’interès legal del diner.
  • Instauració d’un sistema de càlcul d’interessos substitutiu de l’IRPH que doni peu a abusos (com per exemple, la fixació com a tipus d’interès des de novembre 2013 a endavant l’últim que es va fixar a la data de la seva desaparició).
  • La banca exigia al consumidor que hagi de pagar les despeses de gestió, notari, Registre, despeses de taxació, i impostos derivats de la hipoteca, quan, el Tribunal Suprem, en sentència 705/2015 de 23 de desembre ha determinat el caràcter abusiu de aquesta condició.
  • Es poden haver fixat clàusules sòl, és a dir, s’imposa per part de la banca d’un interès mínim (clàusula sòl) i un interès màxim (clàusula sostre), encara que amb la diferència que la clàusula sòl sempre es donava per l’esdevenir de la economia, i mai la clàusula sostre. Per tant, es dóna un desequilibri entre banca i consumidor, el que dóna peu a l’abús. Gràcies al TJUE totes les clàusules sòl poden ser reclamades des del seu inici.

Des del departament jurídic de Lúquez & ASSOCIATS hem detectat en la nostra pràctica diària altres conductes que han de ser reprovades, com ha estat l’aplicació de tipus d’interès diferents als pactats, o el no descompte de bonificacions sobre els tipus d’interès.

Tot això li pot estar passant a vostè, i de fet segurament li ha passat (com és el tema de les despeses d’hipoteca abans referenciats que afecta la majoria dels ciutadans d’aquest país que tinguin hipoteca, i que li han pogut suposar pagar , per exemple, més de tres mil euros quan una hipoteca ascendeix a 150.000 €).

L’experiència ens obliga a aconsellar al client que sigui prudent, que no aculli sense més les propostes del banc, i que, en qualsevol cas, un advocat examini el cas. Les respostes donades fins al dia d’avui per la banca no solen ser satisfactòries, pel que no confiem que, de per si, s’assoleixin solucions a l’assumpte sinó hi ha una intervenció reglada per part d’un professional de l’advocacia.

Des Lúquez & ASSOCIATS, a través del seu departament de Dret Civil, estem a la seva disposició per a l’examen de la seva hipoteca, i explicar-li els passos a seguir si escau, de concórrer les circumstàncies per qualificar-les de abusives. Cada cas és diferent, i requereix d’una anàlisi personal. Fugi de qui intenti tractar tots els supòsits per igual.

Si vostè és client de Lúquez & ASSOCIATS aquesta consulta serà gratuïta.

Li proposem que vagi reunint la següent documentació en els pròxims dies, encara que podem arrencar amb l’anàlisi del seu cas amb la còpia simple de l’escriptura d’hipoteca que segurament vostè ha de conservar:

a) Còpia simple de l’escriptura d’hipoteca, a la qual hem fet referència.

b) La factura del notari per l’emissió de la hipoteca.

c) La factura del registrador de la Propietat per la inscripció de la hipoteca.

d) La factura de la gestoria que va dur a terme els tràmits derivats de la hipoteca.

e) La factura de la societat taxadora del pis.

f) Els impostos derivats de la constitució de la hipoteca (es denomina “actes jurídics documentats”).

g) En els moviments bancaris estarà el justificant de la provisió de fons que vostè va pagar al banc pels conceptes anteriors. També s’haurà de demanar.

h) En cas de tenir un problema amb la clàusula terra o amb una aplicació incorrecta del tipus d’interès, s’exigirà una sèrie de rebuts que serà especificada personalment, perquè dependrà de cada cas, però que seran, en línies generals, rebuts per cada un dels anys de la constitució de la hipoteca on es reflecteixi el tipus d’interès aplicat. Si no els té, el banc els ha de posar a la seva disposició a la seva sol·licitud.

i) Si ha signat algun document amb el banc (un acord transaccional, una novació hipotecària, una sentència anterior de reclamació, etc.), caldrà que ens ho porti per analitzar-lo.

Recordeu: molts ciutadans (la majoria que tenen hipoteca, en realitat) es poden trobar afectats per aquestes clàusules abusives. No deixi de reclamar el que és seu.

És molt probable que el banc s’hagi fet amo d’uns diners que són de vostè. Exigeixi seu dret. Contacti amb nosaltres

Rebi una cordial salutació