Degradar de categoria professional a un treballador pot sortir car

Degradar de categoria professional a un treballador pot sortir car

Una empresa ha hagut de pagar la indemnització de 131.000 euros (equivalent a la de l’acomiadament improcedent) que li corresponia a un empleat amb 41 anys d’antiguitat al qual la companyia va relegar a un lloc de menor responsabilitat. Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid va declarar conforme a dret l’extinció de la relació laboral a instàncies del treballador pel perjudici a la seva formació professional i menyscabament de la seva dignitat, i tot això en base al procediment de l’article 50.1 a) de l’Estatut dels Treballadors.

La sentència recorda que perquè el treballador pugui sol·licitar la resolució del contracte en base al precepte legal abans esmentat cal que s’hagi produït una modificació substancial de les condicions de treball de manera unilateral per l’empresari i que aquesta decisió empresarial resulti lesiva per a la formació professional o la dignitat de la persona treballadora. I això passa “tant en els casos en què l’empresari no li encomana cap tasca, com quan li assigna funcions de grups professionals inferiors, o li impedeix l’adquisició de coneixements precisos per al seu desenvolupament professional”. En qualsevol cas, ha de ser el jutge qui declari que hi ha justa causa per a resoldre el contracte per aquest motiu mitjançant sentència judicial.

En aquest sentit, apunta que “la dignitat del treballador es pot veure vulnerada per actes empresarials la finalitat essencial sigui la de menyscabar la consideració social o l’autoestima del treballador”. I afegeix que “així es considera també quan la mesura suposa un atac al respecte que el treballador mereix davant els seus companys de treball i davant els seus caps, com a persona i com a professional i quan es prova el buidament de funcions a la qual és sotmesa”. Tot això condueix a “un incompliment greu empresarial de part essencial del que s’ha pactat que frustra les seves legítimes aspiracions o expectatives”.