El despenjament del conveni només és possible en aquelles matèries que preveu expressament l’Estatut dels Treballadors

L’Estatut dels Treballadors, en el seu article 82.3, estableix que quan concorrin causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, es podrà procedir a inaplicar en l’empresa les condicions de treball previstes en el conveni col·lectiu aplicable, que afectin a les següents matèries :

a) Jornada de treball.

b) Horari i distribució del temps de treball.

c) Règim de treball a torns.

d) Sistema de remuneració i quantia salarial.

i) Sistema de treball i rendiment.

f) Funcions, quan excedeixin dels límits que per a la mobilitat funcional preveu l’article 39.

g) Millores voluntàries de l’acció protectora de la Seguretat Social

En recent Sentència de 7 d’abril de 2.017 l’Audiència Nacional analitza la possibilitat de despenjar-se del conveni en un cas de desplaçament de la data d’abonament de la paga de Nadal des del 15 de desembre de 2016 al 30 de gener de 2018, així com fraccionament del pagament de les nòmines mensuals en dues parts equivalents al 50% de la seva quantia, amb desplaçament del seu abonament.

L’Audiència Nacional determina que no hi ha possibilitat de desvinculació o inaplicació en aquelles matèries retributives diferents del sistema de remuneració i quantia salarial, ja que són les úniques a les quals es refereix expressament li norma, sent conseqüentment una llista restringida, tancada.

El sistema de remuneració està conformat pels criteris o regles que fixen els diferents conceptes retributius o l’estructura salarial i la manera de percebre els mateixos, però mai es refereixen a la data de pagament per la prestació del treball, ja que en un altre cas el legislador hauria optat per referir “la data de pagament del salari i dels altres conceptes retributius”. Per tant, l’ajornament de la data de pagament de la paga extraordinària de Nadal així com l’abonament del salari pactat, no són matèries susceptibles d’incardinar en el sistema de remuneració, motiu pel qual no caben dins del mecanisme previst en l’article 82.3 de l’ET.

Per tant, la percepció puntual de la remuneració pactada o legalment establerta, no pot tenir encaix en el precepte ja que es troba dins dels drets bàsics de la relació de treball que l’apt. 2.f), Art. 4, l’ET reconeix als treballadors. La liquidació i pagament no podrà excedir d’un mes (art. 29, ET) i pel que fa a les pagues extraordinàries, l’Art. 31, ET concreta que una de les dues gratificacions extraordinàries a què té dret el treballador és amb ocasió de la festa de Nadal, podent-prorratejades les pagues en 12 mensualitats, preceptes acords amb el mandat contingut en l’article 12 del conveni nº 95 de l’OIT.