El permís de paternitat s’amplia a 5 setmanes

Amb la publicació al BOE dels pressupostos generals de l’Estat per al 2018, els pares que tinguin un fill a partir del 5 de juliol podran gaudir d’una setmana més del permís de paternitat, ja que passa de 4 a 5 setmanes.

D’aquesta manera el treballador / a tindrà dret a la suspensió del contracte per paternitat durant cinc setmanes, ampliables en els supòsits de part, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon.

Com passava fins ara, el treballador / a que exerceixi aquest dret podrà iniciar el seu gaudi durant el període comprès des de la finalització del permís per naixement de fill, previst legalment o convencionalment, o des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció oa partir de la decisió administrativa de guarda amb fins d’adopció o d’acolliment.

El gaudi del permís durant les primeres 4 setmanes serà obligatòriament ininterromput des del moment assenyalat en el paràgraf anterior, mentre que la 5a setmana de permís tindrà caràcter “volant”, és a dir, que podrà gaudir-se, alternativament, bé de forma successiva a les 4 primeres setmanes o bé en un nou període independent dins dels nou mesos següents a la data de naixement del fill, la resolució judicial o la decisió administrativa corresponent.

En els casos en què es vulgui gaudir de la 5ª setmana de permís de manera “volant”, en un nou període independent de les 4 primeres setmanes, s’haurà de comptar amb l’acord previ entre l’empresari i el treballador / a.

El permís per paternitat és una prestació econòmica a càrrec de la Seguretat Social, que es reconeix als treballadors que suspenen el contracte de treball o cessen en l’activitat que realitzen durant els dies establerts per llei, amb motiu del naixement d’un fill, adopció o guarda amb fins d’adopció o acolliment.

Amb aquesta nova mesura, es pretén fer un pas més en la conciliació de la vida laboral i la vida familiar, amb l’objectiu d’avançar per aconseguir, de manera gradual, la igualtat i l’equiparació entre els permisos de maternitat i paternitat.

Si té qualsevol dubte, no dubti en contactar-nos, Lúquez ASSOCIATS compta amb professionals amb una llarga experiència en l’àmbit laboral que poden assessorar atenent a les seves circumstàncies concretes.