El TC determina que no hi ha discriminació per edat en els acomiadaments col·lectius que afecten als majors de 55 anys.

El Tribunal Constitucional considera que no hi ha discriminació per edat en els acomiadaments col·lectius que afecten als majors de 55 anys si l’empresa adopta mesures per minimitzar el perjudici ocasionat als treballadors afectats. El Constitucional entén que la selecció de treballadors en funció d’una edat propera a la jubilació és un criteri “adequat i proporcionat” sempre que s’adoptin mesures efectives per evitar o minimitzar les dades que l’extinció del contracte produeix en els afectats.

Referent a això, l’Alt Tribunal recorda que la llei estableix l’obligatorietat de l’empresa de finançar un conveni especial amb la Seguretat Social per a generar dret a pensió sense estar treballant a aquells treballadors de 55 o més anys afectats per un acomiadament col·lectiu que no tinguessin la condició de mutualista a 1 de gener de 1967. Així mateix, un cop esgotada la prestació per desocupació, els treballadors majors de 55 anys que no tinguin rendes superiors al 75% del salari mínim interprofessional (SMI) i la renda mitjana a la unitat familiar tampoc superi aquesta quantitat, poden cobrar un subsidi per desocupació fins a complir l’edat d’accés a la pensió de jubilació.

Però a més, subratlla el TC, l’empresa va establir determinades millores voluntàries de la prestació per desocupació per als treballadors de més edat, que elevaven la seva durada com més gran fos l’edat de l’afectat. El Constitucional entén que aquest complement empresarial pretenia evitar que els treballadors afectats per l’acomiadament patissin un perjudici desproporcionat respecte de la seva situació en actiu. Així, considera que, gràcies a que l’empresa va prendre mesures addicionals per ajudar a aquest grup d’afectats, no va existir discriminació per raó d’edat.