El temps com a becari computa a efectes d’antiguitat a l’empresa?

Recent sentència de l’Audiència Nacional, conclou taxativament amb qualsevol dubte que pogués suscitar si el temps en què una persona ha estat de baixa, computa a efectes d’antiguitat a l’empresa que li ha pogut contractar un cop finalitzada la beca. La sentència determina que els becaris no són treballadors, pel que no ha de tenir-se en compte a l’efecte d’antiguitat a l’empresa ia efectes en la categoria professional tot el temps que han estat en l’empresa com a becaris.

El sindicat majoritari d’una companyia del sector transport va interposar una demanda de conflicte col·lectiu perquè es declarar que el període de becari es reconegués a l’efecte de permanència en l’empresa i categoria d’entrada. En el conveni pel qual es regulaven les beques s’especificava que la formació teòrica i pràctica objecte de les beques tenia un caràcter exclusivament lectiu, de manera que la participació en el programa no pressuposava de cap manera l’existència de relació laboral entre la companyia i els becaris.

L’Audiència Nacional determina (com ja va fer en la sentència de 23.03.17) que la relació entre l’empresa i els becaris “no és una relació laboral, ja que la formació impartida té precisament per objecte facilitar-los l’accés a la relació laboral, tractant-se d’un requisit constitutiu quan l’exercici del lloc de treball requereix determinades titulacions, certificacions o habilitacions “.

L’Audiència Nacional, indica que es tracta d’activitats formatives prèvies al contracte, no existint límit legal que impedeixi que aquest tipus de formació s’imparteixi amb anterioritat a la relació laboral mitjançant un sistema de beques pactat entre l’empresa i els representants dels treballadors , i és irrellevant que s’estableixi un ajut econòmic, que l’únic que pot obligar és a tenir al treballador donat d’alta en Seguretat Social

Per tant, conclou l’Audiència Nacional, “no es pot reconèixer el dret postulat en la demanda (reconeixement del període de becari a l’efecte d’antiguitat a l’empresa i d’antiguitat en la categoria d’entrada), al no ser els becaris treballadors”.

L’essencial per a l’AN en aquest cas és que no s’ha exigit als becaris una prestació efectiva de treballs; és a dir, l’activitat dels becaris dins de l’empresa ha consistit exclusivament en tasques formatives orientades a l’accés a un lloc de treball i una futura relació laboral, tal com ha quedat acreditat per la empresa.Si la beca encobreix realment una relació laboral (perquè el becari està en realitat suplint les funcions que faria un treballador de plantilla), es pot entendre que si hi ha relació laboral. Recordem, en aquest sentit, que ara és possible que els becaris, empleats de plantilla, representants dels treballadors o fins i tot qualsevol persona aliena a l’empresa puguin denunciar de forma anònima davant la Inspecció de Treball l’existència d’un possible frau laboral (en aquest cas, becaris que encobreixen una relació laboral) a través de la Bústia de Lluita contra el Frau laboral. L’inspector analitzarà els aspectes claus que presumeixen l’existència d’una relació laboral: alienitat, dependència i contraprestació entre les parts (serveis prestats / retribució d’aquests serveis)