El Tribunal Suprem aclareix per fi com calcular la indemnització per acomiadament improcedent

El Tribunal Suprem aclareix per fi com calcular la indemnització per acomiadament improcedent

L’Alt Tribunal ha publicat dues sentències, de 2 i 18 de febrer de 2016, en què rectifica el criteri per al càlcul de les indemnitzacions per acomiadament improcedent, i al nostre entendre, i ara sí, de manera correcta en aplicació del que disposa l’actual disposició transitòria onzena de l’Estatut dels Treballadors. Segons la mateixa la indemnització per acomiadament improcedent dels contractes formalitzats amb anterioritat al 12 de febrer de 2012 es calcula a raó de 45 dies de salari per any de servei pel temps de prestació de serveis anterior a aquesta data, ia raó de 33 dies de salari per any de servei pel temps de prestació de serveis posterior. L’import indemnitzatori resultant de la suma de les dues no pot ser superior a 720 dies de salari, llevat que del càlcul de la indemnització pel període anterior al 12 de febrer de 2012 (45 dies per any) resulti un nombre de dies superior, en aquest cas s’aplicarà aquest com import indemnitzatori màxim, sense que aquest import pugui ser superior a 42 mensualitats, en cap cas.

Amb això, el Tribunal Suprem ha posat fi al debat jurídic sorgit des de la publicació de la seva sentència de 29 de setembre de 2014, sobre el càlcul de la indemnització per acomiadament improcedent i la forma d’aplicar el límit fixat en 720 dies d’indemnització, deixant sense efecte la doctrina asseguda amb la mateixa. En aquesta sentència s’indicava que encara que en el període anterior a 12 de febrer de 2.012 impliqués una indemnització a 45 dies superior a 24 mensualitats (i inferior a 42 mensualitats), es tindria en compte el període de prestació de serveis a raó de 33 dies per any, fins a un màxim de 42 mensualitats.

Així, la Sala Social del Suprem estableix que per fixar les indemnitzacions cal fer dues càlculs. Un, pel període de serveis anterior a 12 febrer 2012, a raó de 45 dies per any i amb un màxim de 1.260 dies de salari (42 mensualitats). Però, encara que no arribi a aquest límit, si supera els 720 ja no es computarà el temps treballat després i el treballador només cobrarà pel generat durant aquest període. Només aquells que no arribin a aquest llindar podran incrementar la quantia fins al màxim de dos anualitats sumant el que els correspongui per el que s’ha treballat després de l’aprovació de la reforma, però ja a raó de 33 dies per any.