El Tribunal Suprem eximeix les empreses de portar un registre diari de jornada contravenint el criteri de la Inspecció de Treball