El TS accepta que es pugui capitalitzar l’atur en cas de constitució d’una empresa per un autònoms

La Sala del Social del Tribunal Suprem rebutja que constituir una societat mercantil, de responsabilitat limitada en el cas, impedeixi als autònoms cobrar la prestació per desocupació en la modalitat de pagament únic, tot i que la llei estableix que la capitalització del 100 % de l’atur només és possible per fer-se autònom o soci d’una cooperativa.

En una recent sentència de 21 de juny de 2016, la Sala del Social del Suprem resol el problema d’un aturat que va cobrar l’atur en un sol pagament després de fundar una societat mercantil, de la qual va subscriure ell mateix el 100% del capital , i després de donar-se d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) .Un any després, el Servei Públic d’Ocupació Estatal li va reclamar 19.567,80 euros pel cobrament indegut de la prestació a l’haver constituït l’empresa quan en la sol·licitud constava que l’activitat era la de treballador autònom.

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid va sentenciar que no hi va haver cobrament indegut a l’estar donat d’alta com a autònom pel que va revocar la decisió del Servei Públic d’Ocupació Estatal. En el mateix sentit, el Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de cassació de l’Advocat de l’Estat en el qual argumentava que el pagament únic de la prestació només és possible quan el beneficiari es constitueixi com a treballador autònom o com a soci treballador en cooperatives o societats laborals. La sentència diu que constituir una societat “no és incompatible amb la qualitat de treballador autònom quan la posició jurídica del soci determina la seva obligada afiliació al RETA, com és el cas, no es qüestiona l’efectiu exercici de l’activitat per compte propi en els termes legals i ni tan sols s’al·lega -ni existeix- el més mínim indici de frau amb tal constitució “.

La sentència explica que tot i que la Llei 45/2002 només es refereix com societats a les cooperatives i les societats laborals no exclou de manera expressa cap altra, i afegeix que “quan concorren les circumstàncies fàctiques i jurídiques que condueixen obligatòriament a l’enquadrament i alta en el RETA de determinades persones físiques, aquestes, individualment considerades, sempre que la societat de capital porti realment a terme l’activitat que constitueixi el seu objecte, reuneixen la qualitat de treballadors autònoms, també a l’efecte de la prestació aquí debatuda “.