El TS s’aplica als centres de treball el nombre de treballadors acomiadats necessaris per realitzar un acomiadament col·lectiu – 1

El Ple de la Sala Social del Tribunal Suprem ha acordat, per unanimitat, en el recurs de Cassació 36/2016 i de conformitat amb la Directiva 98/59 aplicada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en la seva sentència de 13 / 5/2015, que s’ha de qualificar com acomiadament col·lectiu, i respectar per tant el règim legal aplicable en aquesta matèria, tant les situacions en què les extincions de contractes computables superin els llindars de l’art. 51.1º Estatut dels Treballadors, prenent la totalitat de l’empresa com a unitat de referència, com aquelles altres en què es excedeixin aquests mateixos llindars en els casos en que afectin un únic centre de treball sempre que en el mateix prestin serveis més de 20 treballadors.

És a dir, fins a la data l’article 51 de l’Estatut dels Treballadors entenia que havia de tramitar-se per la via de l’acomiadament col·lectiu (període de consultes amb els representants legals dels treballadors, …) i no acomiadament objectiu individual, a aquelles extincions per causes econòmiques , organitzatives, tècniques o de producció que afectaven almenys al nombre de treballadors previst en referenciat article, computat el càlcul d’aquest llindar en l’àmbit de l’Empresa en global:

a) Deu treballadors, en les empreses que ocupin menys de cent treballadors.

b) El deu per cent del nombre de treballadors de l’empresa en aquelles que ocupin entre cent i tres-cents treballadors.

c) Trenta treballadors en les empreses que ocupin més de tres-cents treballadors.

La Sentència dictada pel Tribunal Suprem, determina que continuarà vigent aquesta normativa, no obstant això quan aquests llindars també s’aconsegueixin en un centre de treball de més de 20 treballadors també s’haurà de tramitar mitjançant acomiadament col·lectiu, i respectar per tant el règim legal aplicable en aquesta matèria .. Per exemple, fins a la data 11 acomiadament en un centre de treball de 25 persones dins d’una empresa de 500 treballadors no obligaven a realitzar el procediment d’acomiadament col·lectiu, sinó que eren suficients carta d’acomiadament objectiu, en canvi amb el nou criteri al tractar-se d’un centre de treball de més de vint treballadors, i afectar les extincions a més de deu, s’ha de procedir a realitzar el tràmit previst per a l’acomiadament col·lectiu. Recordem que un acomiadament objectiu individual que s’hauria d’haver realitzat mitjançant acomiadament col·lectiu serà considerat nul.