Els dies de permís per hospitalització o malaltia de familiar, són laborables

La Sentència del TSJ d’Illes Canàries, de 25 d’octubre de 2016, aclareix la incògnita sobre determinats permisos laborals on ni a l’Estatut dels Treballadors, ni tampoc en el conveni col·lectiu d’aplicació, plasma meridianament seva idiosincràsia natural o inhàbil.

Doncs bé, suggerida Sentència, arran de la petició de l’actor de la interpretació de l’article 29 del Conveni Col·lectiu d’Hostaleria de la província de Las Palmas, en concret el seu apartat 7 que conté el successiu literal: «7. Per malaltia de caràcter greu o intervenció quirúrgica que requereixin hospitalització, almenys per quatre hores, del cònjuge, fills o persones al seu càrrec: 4 dies “, sol·licita que el permís sigui considerat com a dies laborables en contraposició a la raonat per la mercantil que dedueix que són naturals.

El nus gordià podria resoldre acudint a les normes d’aplicació, però com ja hem anticipat, ni l’Estatut dels Treballadors, ni la mateixa norma paccionada, explicita quina és la naturalesa dels dies de permís.

Assegut el que precedeix, el Tribunal, en aplicació de l’article 3.1. i 37.3.a) de l’Estatut dels Treballadors, remet a l’aplicació del precepte 5.2 del Codi Civil, considerat que quan hi hagi aquesta omissió, són considerats laborals.

El raonament és que, concretament, l’article 37.3.a) de l’Estatut dels Treballadors es diu ara endavant: “quinze dies naturals en cas de matrimoni.” Així doncs, el Tribunal Superior de Justícia de Canàries ha entès que si el legislador plasma en determinats supòsits que el permís és natural, per antonomàsia, quan no és requerit, és a causa de que la pretensió del legislador és que la consideració fora com laboral.