Els dissabtes passen a ser inhàbils en els terminis administratius

El passat 2 d’octubre es va aprovar la nova Llei del procediment administratiu comú, Llei 39/2015, que deroga l’antiga Llei 30 / 1.992. Entre les diverses qüestions que regula la Llei, n’hi ha una que impacta directament en les activitats de les empreses, despatxos jurídics i assessories, que és el canvi en la consideració dels dies hàbils.

A partir del dia 2 d’octubre de 2016, els dissabtes deixen de ser dies hàbils, per tant, en el còmput de terminis administratius no s’han de tenir en compte ni els dissabtes ni els diumenges ni els dies festius a la seu de l’òrgan administratiu o en el municipi de residència de l’interessat. Aquesta consideració dels dissabtes com a dies inhàbils ja estava prevista per al còmput dels terminis processals, però no per als administratius, el que comporta una equiparació entre totes dues instàncies, l’administrativa i la judicial. Els primers regeixen en la via administrativa, en els tràmits davant l’Administració pública i en els procediments sancionadors administratius i els segons, els processals, són els que es tenen en compte quan hi ha un procediment judicial i va a resoldre un jutjat.

Evidentment aquesta exclusió no és aplicable als terminis que expressament s’assenyalin per dies naturals o per mesos. En la resta de casos, sinó s’indica, s’entendran que els dies són hàbils i és quan els dissabtes no es computaran, començant-se a comptar el termini des del dia següent a la notificació o publicació de l’acte de què es tracti, o des del següent a aquell en què es produeixi l’estimació o la desestimació per silenci administratiu. Per tant, des d’aquest moment, quan un termini acabi en dissabte, s’entendrà prorrogat al dilluns següent.