Els rendiments del treball satisfet pel FOGASA en concepte de salaris impagats per l’empresari tenen la consideració de rendiments del treball

A causa de que l’efectivitat d’aquesta obligació sol demorar, i s’acaben fent efectius en un període impositiu diferent d’aquell en què van ser exigibles, se solen percebre amb el caràcter de “endarreriments”. Quant a la seva imputació temporal, de conformitat amb l’article 14.2.letras a) ib) de la Llei 35/2006 de l’IRPF, han de diferenciar dos supòsits: Pagaments del FOGASA que corresponen a períodes anteriors a aquell en què es perceben, sobre els que no existeix un litigi en la seva percepció. En aquests casos, en l’any en què es perceben aquestes retribucions s’han d’imputar als diferents exercicis en què els mateixos van ser exigibles a través de la presentació de les corresponents autoliquidacions complementàries; i Pagaments del FOGASA que corresponen a períodes anteriors a aquell en què es perceben, existint un litigi sobre el dret a percebre aquestes retribucions. Les quantitats pagades pel FOGASA es declararan com a rendiments del treball de l’exercici en què la resolució judicial adquireixi fermesa.