¿Els rendiments d’un CEO a l’estranger estan exempts de l’IRPF?

Si una empresa desplaça a treballadors a l’estranger, les retribucions poden quedar exemptes en l’IRPF fins 60.100 euros anuals sempre que es compleixin les condicions exigides en l’article 7 p) de la LIRPF.

Tot i així, quan els treballs es desenvolupen en societats de el mateix grup i qui es desplaça és el director general:

  • Hisenda sol ser reticent a admetre l’aplicació de l’incentiu, ja que presumeix que les funcions desenvolupades pel director general són de mera supervisió i control, i no generen un avantatge per a la filial.
  • No obstant això, hi ha tribunals que consideren que aquest criteri no és correcte [TSJ Madrid 2016.06.06]. Apunt. De fet, recentment el Tribunal Suprem també ha indicat que aquestes funcions permeten gaudir de l’exempció en l’IRPF de director general [TS 2019.03.28].

En aquest sentit el TEAC dóna una altra consideració per no admetre l’aplicació d’aquesta exempció: considera que l’exempció de les rendes cobrades per treballs realitzats a l’estranger només és aplicable als rendiments de treball per naturalesa, i no als qualificats de forma expressa per la llei.

En aquesta resolució, l’entitat interposa recurs contenciós administratiu contra l’acord de liquidació d’IRPF en concepte de retencions ingressos a compte de rendiments de treball o professional i entre altres qüestions, entén que la quantia percebuda pel seu conseller delegat en concepte de rendiments de la feina percebuts a l’estranger està exempta, al·legant que la llei no condiciona l’aplicació de l’exempció a l’existència d’una relació laboral.

En la seva resposta, el TEAC comença aclarint que considera que l’exempció és només aplicable als rendiments de la feina per naturalesa, és a dir, als que reflecteixen una relació de dependència laboral. Per contra, no procedeix la seva aplicació per a les rendes que la norma assimila: els rendiments de la feina per decisió legal.

El Conseller Delegat d’una empresa té relació laboral especial, pel que, a efectes d’IRPF, els rendiments que percep són rendiments de treball per decisió legal.
Per tant, atès que la relació que uneix el conseller delegat amb la seva entitat té naturalesa mercantil i no laboral, no és d’aplicació l’exempció prevista per als treballs realitzats a l’estranger.

Resolució TEAC 3934/2017 de 10 juliol de 2019. EDD 2019/28393