Existència de cessió il·legal quan contractista aporta únicament mà d’obra