Igualtat de retribucions entre els treballadors de l’empresa cedent i la usuària