Indemnització per acomiadament. Responsabilitat solidària administrador de facto d’una societat dissolta legalment

L’actual article 367 de la vigent Llei de societats de capital estableix la responsabilitat solidària en el pagament de les obligacions socials posteriors a l’esdeveniment de la causa legal de dissolució i que els administradors incompleixen la seva obligació de convocar en el termini de dos mesos la junta general perquè que adopti, l’acord de dissolució, així com els administradors que no sol·licitin la dissolució judicial o, si procedís, el concurs de la societat, en el termini de dos mesos a comptar de la data prevista per a la celebració de la junta, quan aquesta no s’hagi constituït, o des del dia de la junta, quan l’acord hagués estat contrari a la dissolució.

En recent sentència de 18 de juliol de 2.017 es condemna solidàriament a l’administradora de facto i l’administrador de dret d’una societat responsables de les obligacions socials posteriors a la dissolució legal de la mateixa. En el cas concret la seva responsabilitat arriba als deutes laborals per la diferència entre la indemnització per acomiadament i el abonat parcialment pel FOGASA, quan aquesta obligació, nascuda en el moment en què s’opta per indemnitzar, és posterior a la dissolució.

És a dir, els administradres, que encara no ostentanto oficialment el referit càrrec, exerceixin com a administradors encoberts de la societat (per les seves funcions i / o nivell accionarial) podran ser declarats responsables del pagament dels deutes nascudes amb posterioritat a l’incompliment referit en el primer paràgraf.