INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA D’INTERÈS sobre declaracions informatives 2017

L’AEAT informa en el seu web del portal de declaracions informatives 2017, que reuneix informació i novetats de la campanya.

Resum novetats informatives 2017 (document pdf que adjuntem). Inclou projecte d’Ordre que modifica model 181, 187, 188, 193, 198 i 289 – pendent de publicació al BOE -, les novetats de l’Ordre HFP / 1106/2017 (resum de síntesi enviat 21-11-017), i sobre el nou model 179 encara pendent d’aprovació –

Model 171. (Termini de presentació). Declaració informativa. Declaració anual d’imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document.

Model 181. Declaració informativa. Préstecs i crèdits, i operacions financeres relacionades amb béns immobles.

Model 184. (Termini de presentació i substitució del programa d’ajuda). Declaració informativa d’entitats en règim d’atribució de rendes.

Model 187. Declaració informativa d’Institucions d’Inversió Col·lectiva.

Model 188. Declaració informativa. Retencions i ingressos a compte. Rendes o rendiments del capital mobiliari procedents d’operacions de capitalització i de contractes d’assegurança de vida o invalidesa. Resum anual.

Model 190. Declaració informativa. Retencions i ingressos a compte. Rendiments del treball i d’activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de rendes. Resum anual.

Model 193. Retencions i ingressos a compte de l’IRPF sobre determinats rendiments del capital mobiliari. Retencions i ingressos a compte de l’IS i IRNR (establiments permanents) sobre determinades rendes. Resum anual.

Model 198. Declaració informativa. Declaració anual d’operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris.

Model 289. Declaració informativa anual de comptes financers en l’àmbit de l’assistència mútua.

Model 345 (Termini de presentació). Declaració informativa. Plans, fons de pensions i sistemes alternatius. Mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d’estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència.

Model 347 (Substitució del Programa d’Ajuda). Declaració informativa. Declaració anual d’operacions amb terceres persones.

Model 349 (Substitució del Programa d’Ajuda). Declaració informativa. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries.

Model 184, 190, 347, i 349: se substitueix el Programa d’Ajuda per emplenar el model pel formulari disponible a la pàgina web de l’AEAT, a l’igual que la resta de declaracions informatives.

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Declaraciones_informativas/_INFORMACION/Novedades/Novedades.shtml