Informe sobre l’ús de dispositius mòbils en el lloc de treball

Són referències necessàries per a l’emissió d’aquest informe els que segueixen:

1r.-. Està comprovat que l’ús de dispositius mòbils en el treball incrementa la probabilitat de patir o causar un accident. És per aquesta raó, que l’empresa sol·licitant ha considerat regular l’ús dels dispositius mòbils en les seves instal·lacions per a complir amb la seva política de zero accidents.

2n.- Per això la Direcció pretén adoptar un protocol on es detalla les zones prohibides / habilitades per a l’ús del dispositiu mòbil al lloc de treball, els casos especials i les sancions aplicables en cas d’incompliment.

Sobre aquests pressupòsits entenem d’aplicació les següents

 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

L’empresa té la facultat per a poder regular sobre l’ús dels dispositius mòbils i altres equips dins del seu rang d’acció, tenint en compte que, la utilització dels mòbils particulars o corporatius durant la jornada laboral poden ocasionar problemàtiques durant la prestació dels serveis, sense oblidar el risc que això suposa per a la pròpia seguretat del treballador.

En compliment del deure de protecció, segons el que disposa l’article 14 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, l’empresa ha de garantir la seguretat i salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball, realitzant la prevenció de els riscos laborals mitjançant la integració preventiva a l’empresa i l’adopció de les mesures necessàries per a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors. Per a això, l’empresa ha d’adoptar les mesures adequades perquè els treballadors rebin tota la informació necessària en relació als riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors que puguin ser ocasionats per l’ús de dispositius mòbils en el centre de treball (article 18 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals). Per això, l’empresa ha de fer els tràmits necessaris per incloure el referit risc en els plans de prevenció d’empresa tenint en compte si en el conveni col·lectiu aplicable per a l’empresa exigeixi a més la creació d’una comissió de seguretat i salut laboral paritària.

Quant a l’Estatut dels Treballadors es refereix, aquest disposa com a deures bàsics del treballador complir amb les obligacions concretes del seu lloc de treball, de conformitat amb les regles de la bona fe i diligència, observar les mesures de seguretat i higiene que s’adoptin i complir les ordres i instruccions de l’empresari en l’exercici regular de les seves facultats directives (art. 5 TRLET). A més, segons l’article 20.3 TRLET l’empresari té la facultat per a adoptar totes les mesures que consideri oportunes de vigilància i control per verificar el compliment pel treballador de les seves obligacions i deures laborals. El treballador, segons l’article 29 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals estableix que, té l’obligació de contribuir al compliment de les obligacions establertes per l’empresari per tal de protegir la seguretat i la salut dels treballadors en el lloc de treball , cooperant amb el mateix perquè aquest pugui garantir unes condicions de treball que siguin segures i no comportin riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors.

En base a tot això, el protocol sobre l’ús de dispositius mòbils ha d’atendre a una finalitat única de protecció / seguretat en el centre de treball i en cap cas es atemptarà contra la intimitat ni qualsevol altre dret fonamental dels treballadors, aplicant aquest protocol de forma no discriminatòria. Els telèfons particulars no podran ser analitzats pels responsables de l’empresa, podent regular la utilització del terminal durant la jornada laboral. És important destacar que del que s’està tractant és de regular l’ús del dispositiu mòbil i no de la possessió del mateix, per tant, el fet d’estar en possessió del dispositiu en hores de treball no és sancionable sempre i quan no hi hagi un ús del mateix. Cal actuar de forma coherent, no utilitzant aquest tipus de normes com un atac a persones concretes sinó com una norma d’aplicació general per a tota l’empresa. Cal detallar bé els supòsits en què està permès l’ús del terminal particular perquè no hi hagi confusió entre els treballadors ni discriminació entre ells en aplicació del referit protocol.

D’altra banda, ha de constar en el protocol com una altra clàusula, que l’incompliment del mateix podrà comportar mesures sancionadores per part de l’empresa. Depenent del conveni col·lectiu aplicable a l’empresa, l’ús del dispositiu mòbil pot comportar sancions tipificades com a greus o molt greus. En aquest sentit és determinant que la política de l’empresa sigui clara quant al que està permès i el que, per contra, està prohibit, fent una descripció exhaustiva sobre l’ús dels sistemes de comunicació de l’empresa, amb finalitats privades o personals, així els treballadors tindran clara la seva expectativa raonable de confidencialitat en la utilització d’aquests mitjans, qüestió que, de no quedar clara, pot donar lloc a situacions conflictives. Jurisprudència recent, com és la STSJ Cantàbria de 18 juny 2014, declara procedent l’acomiadament d’un treballador per l’ús del mòbil durant la jornada laboral, havent signat l’infractor el protocol de l’empresa com a coneixedor de la política sobre l’ús del dispositiu mòbil i fins i tot va anar a una sessió informativa sobre seguretat i omplint un qüestionari de manera correcta el que demostrava el seu coneixement previ de la infracció que estava cometent. Per aquest motiu, és important que l’empresa a més de difondre aquest protocol incorpori els usos incorrectes del telèfon mòbil en els cursos de prevenció de riscos laborals.

S’ha de tenir en compte al Comitè d’Empresa qui ha de ser informat sobre l’aplicació del protocol que es pretén implantar i l’afectació que pot desencadenar en la figura del treballador (article 64.1 del TRLET).

En les noves contractacions, l’empresa pot optar a que la persona que s’incorpori signi el protocol o fins i tot, es podria incorporar com a clàusula annexa al protocol.

Cal tenir en compte que en les clàusules del protocol ha de quedar ben clar quin és el número de telèfon concret que quedarà operatiu per a les trucades de persones no vinculades a l’empresa que vulguin localitzar un treballador en casos d’emergència, en el cas que l’empresa faciliti un número de telèfon. Aquest terminal, haurà d’estar operatiu les 24 hores del dia i tots els dies laborals. Si no queda ben detallat, pot donar motiu a casos de discriminació a l’empresa.

Un altre aspecte a tenir en compte és que el protocol és aplicable per al personal propi de l’empresa i aliè (incloent visites, transportistes, etc.). S’ha de tenir en compte com podria aplicar les polítiques de l’empresa per a personal extern i personal d’ETT, sabent que l’incompliment d’aquest no pot tenir les mateixes sancions per a aquests dos col·lectius que per als treballadors, primer, perquè tots dos no estan sota la direcció de la pròpia empresa (art. 1.1 TRLET). Per tal de poder reduir el risc de sinistralitat en els dos col·lectius, l’empresa podria donar fulls informatius a tot el personal aliè a l’empresa en el moment que hagi de procedir a l’ingrés en la mateixa, o bé, que l’ETT o les subcontractes , juntament amb la seva formació de riscos laborals també s’adjuntarà el protocol en qüestió.

CONCLUSIÓ

Atesos els fonaments jurídics i valoracions mèdiques més amunt exposats i en estreta relació amb la qüestió plantejada pel sol·licitant, hem arribat a les següents conclusions:

Primera: L’empresa té la facultat de poder regular l’ús del dispositiu mòbil al lloc de treball, sempre que el protocol sigui clar pel que fa al que està permès i el que, per contra, està prohibit per no crear situacions discriminatòries .

Segona: L’empresa haurà de fer els tràmits necessaris per a la inclusió del risc de l’ús de dispositius mòbils en l’avaluació de riscos laborals i el pla de prevenció.

Tercera: L’empresa ha d’informar al Comitè de la implantació d’aquest protocol.

Quarta: Haurà de fer entrega personal del protocol a cada treballador ia personal aliè que entri en els voltants de l’empresa per aplicar-lo.

Cinquena: Els treballadors han de tenir un telèfon habilitat a l’empresa per poder ser contactats i al que es pugui accedir les 24 hores del dia tots els dies laborals.