Interpretació de la DGT sobre l’àmbit d’aplicació de la disposició addicional sisena de el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març