Jubilació parcial empreses manufactureres

 

El dia 8 de desembre de 2018 va publicar al BOE el Reial decret llei 20/2018, de mesures urgents per a l’impuls de la competitivitat econòmica en el sector de la indústria i el comerç a Espanya que regula entre altres qüestions la jubilació parcial en el sector de la indústria manufacturera, com a nova fórmula d’accés a la jubilació parcial amb simultani contracte de relleu que permet aplicar la normativa anterior a l’entrada en vigor de la Llei 27/2011, sobre actualització, adequació i modernització del Sistema de Seguretat social, quan es compleixin els següents requisits;

 • Tenir una edat mínima de 61 anys i, ser treballador per compte d’altri, a temps complet i realitzin directament funcions que requereixin un esforç físic o alt grau d’atenció en tasques de fabricació, elaboració o transformació, així com en les de muntatge, posada en funcionament, manteniment i reparació especialitzats de maquinària i equip industrial en empreses classificades com a indústria manufacturera.
 • Acreditar 33 anys de cotització, i en el cas de persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33%, aquest període serà de 25 anys.
 • Antiguitat d’almenys 6 anys immediatament anteriors a la data del fet.
 • Concertar amb empresa un contracte de treball a temps parcial, reduint la jornada de treball i el salari entre un mínim de 25% i un màxim de 67% de la jornada de treball d’un treballador a temps complet comparable. Si es contracta al rellevista a jornada completa per temps indefinit, la reducció de la jornada pot arribar al 80%.
 • Concertar contracte de relleu amb un altre treballador desocupat o que tingui concertat amb l’empresa un contracte de durada determinada
 • Correspondència entre les bases de cotització del treballador rellevista i del jubilat parcial, de manera que la del treballador rellevista no podrà ser inferior al 65% de la mitjana de les bases de cotització corresponent als 6 últims mesos del període de la base reguladora de la pensió .
 • Import de la pensió en funció del percentatge a la base reguladora, i al resultat se li aplica el percentatge de la reducció de jornada experimentada.
 • Efectes econòmics es produiran des de la data en què s’inicia la nova jornada laboral reduïda. Per no perdre efectivitat econòmica la sol·licitud s’ha de presentar dins dels tres mesos següents a la data esmentada, en cas contrari, s’abona amb 3 mesos de retroactivitat a comptar de la sol·licitud.

Incompatibilitats:

 • Amb l’exercici d’un lloc de treball a temps complet.
 • Amb l’increment de la jornada a temps parcial en l’empresa en la qual s’ha jubilat parcialment.
 • Pensions d’incapacitat permanent total, absoluta i gran invalidesa, o de jubilació. El reconeixement d’alguna d’aquestes pensions produeix l’extinció de la jubilació parcial

Si té qualsevol dubte, no dubti en contactar-nos, Lúquez ASSOCIATS compta amb professionals amb una llarga experiència en l’àmbit laboral que poden assessorar atenent a les seves circumstàncies concretes.