La Due Dilligence laboral, essencial en l’anàlisi de l’empresa i en qualsevol compravenda de negoci

En la fase d’anàlisi de l’empresa i en qualsevol procés de compravenda es duen a terme investigacions de diverses àrees. Són les anomenades Due Dilligence.

Due Diligence

Per no trobar-se amb sorpreses un cop s’ha perfeccionat la compra, i s’hagin assumit totes les responsabilitats de la venedora. Totes elles són àrees rellevants sobre les que el potencial comprador ha d’assegurar disposar el màxim d’informació possible per estar en condicions de prendre la decisió adequada en una transacció. Centrant-nos en la Due Diligence Laboral entenem que la seva funció principal és, amb la informació obtinguda de la venedora o per un altre mitjans, obtenir una anàlisi de la política laboral seguida per la companyia, fixant com a objectius analitzar el compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de Seguretat Social, avaluar i quantificar les contingències que es puguin derivar de qualsevol incompliment.

Donats els temps difícils i la inestabilitat dels mercats en el sector del metall i acer en Lúquez ASSOCIATS, SL, com a professionals experts en matèria laboral i de Seguretat Social amb més de 20 anys d’experiència assessorant a empreses líders del sector, oferim la possibilitat de realitzar una exhaustiva anàlisi dels principals aspectes en les referides matèries que l’Empresa compradora ha de tenir especial atenció, perquè la mateixa pugui signar tranquil·lament la transacció, sent coneixedora de totes les contingències laborals que cal tenir en compte, i que hauran de afrontar un cop hagin adquirit

Per tenir una visió general, la Due Dilligence Laboral s’ha de centrar en:

– Contractació. Revisió de les fórmules de contractació existents a l’empresa, identificant si pot haver abús o frau en la contractació temporal, entendre si hi ha antiguitats no reconegudes, identificar blindatges, pactes especials, revisar la normativa de contractació de minusvàlids, revisar premis o altres compromisos meritats pels treballadors (vinculació, antiguitat, permanència) o altres establerts per conveni col·lectiu. Verificar el grau d’ajust a la normativa dels contractes incloent la revisió de la formalització, documentació, integritat, càlcul, temporalitat i correcte gaudi de les bonificacions …

– Sistema i quantia de retribució. Estudi de la política retributiva revisant la retribució fixa, la retribució variable, retribució en espècie, millores socials, abonament de part de la retribució en concepte de despeses i dietes. Veure si hi ha endarreriments salarials pendents. Adequació de la mateixa al Conveni Col·lectiu vigent.

contractació

– Temps de treball. Avaluar el compliment de la normativa vigent establerta principalment en el conveni col·lectiu pel que fa a calendari laboral, jornada i horari de treball. Obligació de l’Empresa de registrar la jornada de treball de tots els seus treballadors mitjançant fitxatge pels mateixos, en virtut de l’article 35.5 ET i STAN de 2015.12.04.

– Hores extres. Revisar el nombre i retribució de les hores extres, per si s’adeqüen a la legalitat vigent.

Temps de treball

– Subcontrates. Estudi dels contractes i posada en pràctica dels mateix. Control de les mateixes, i règim de responsabilitat en cas d’incompliment de pagament de seguretat social i salaris per part de les mateixes.

– ETT. Adequació de la utilització de les mateixes a les causes establertes en la normativa vigent. Equiparació salarial a la d’un treballador de l’Empresa principal.

salaris

– Seguretat Social. Avaluar el compliment de la normativa pel que fa a assegurances socials revisant la cotització, accidents de treball, cotització de les retribucions variables com bonus a la direcció, incentius a l’equip de vendes, lots de Nadal, dietes, …

– Litigis pendents. Identificació d’altres aspectes amb impacte a nivell laboral com els litigis pendents, actes d’Inspecció de Treball, Prevenció de riscos laborals, …. S’han d’analitzar els processos en curs avaluant responsabilitats que puguin derivar-se.

– Òrgans de representació dels treballadors. Verificació de la composició dels òrgans de representació dels treballadors. Utilització del crèdit horari, i de la resta de garanties, drets i mitjans que tenen a la seva disposició.

– Absentisme a la companyia. Anàlisi de les causes, tipus i percentatges per tal d’estudiar mesures de reducció del mateix.

– Baixes per incapacitat. Possibilitats de tramitació d’incapacitats permanents en cas de baixes de llarga durada. Aplicació d’acomiadament objectiu per absentisme en casos de reiterades baixes de curta durada.

Absentisme i baixa laboral

– Compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

L’elaboració de la Due Dilligence no és un tema que no tingui importància, ja que dels seus resultats dependrà, en gran mesura, el futur de l’empresa i de les negociacions que precedeixen a una possible adquisició societària, per això, entenem que ha de ser un treball realitzat amb rigor i disposant de tota la informació necessària al respecte.