La importància del Pla de Prevenció de Delictes Penals (PPDP)

Les persones jurídiques des del 1 juliol 2015 s’han convertit en responsables penals directes pels delictes que cometin els seus directius i / o empleats i per això tenen el deure de supervisió o vigilància si volen fer valer l’exempció de la responsabilitat penal de l’empresa en el supòsit en què es cometi un delicte.

Així, si el delicte és comès pels representants legals o per qui estigui autoritzat a prendre decisions en l’empresa o ostenten facultats d’organització en la mateixa o pels seus empleats, la persona jurídica només podrà quedar exempta si té implementat un pla de prevenció de delictes Penals (PPDP).

Perquè les persones jurídiques no siguin condemnades els autors individuals han d’haver comès el delicte eludint fraudulentament els models d’organització i de prevenció i que no s’hagi produït una omissió o un exercici insuficient de les seves funcions de supervisió, vigilància i control per part del òrgan directiu.

És per això que les empreses han de designar una figura per a la supervisió o vigilància respecte al compliment normatiu (en el món anglosaxó es coneix com Compliance Officer).